Millennium Platform

De zes aanbevelingen van McConnell (directeur IY2KCC)

Bruce McConnell, director van het International Y2K Cooperation Center (Y2K-bureau van de Verenigde Naties), publiceert - op persoonlijke titel - een zestal aanbevelingen.

* Organisaties moeten bekend maken welke service-niveaus en personele inzet zij verwachten te kunnen leveren gedurende de periode van de datumovergang.

* Sectoren moeten erop voorbereid zijn om de verbreiding van fouten over de infrastructuur tegen te gaan door het uitwisselen van informatie en het op selectieve wijze tijdelijk isoleren van aangetaste (delen van) systemen.

* Zeer belangrijke dienstverleners behoren te beschikken over aanvullende klantenservice-faciliteiten en personele management ondersteuning gedurende en voor enige tijd na de datumovergang.
* Millennium-crises centra moeten plannen operationeel te zijn, niet voor dagen, maar voor weken.

* Organisaties die publieke belangen behartigen dienen zich nadrukkelijk voor te bereiden op een breed scala van mogelijke scenario's.

* Overheden en andere belanghebbende moeten terughoudend zijn bij hun reacties op onzekerheid omtrent de millennium-gereedheid van landen die zijn gebaseerd op complexe scenario's. In plaats daarvan dienen zij zich voor te bereiden op het uitdragen van succes op langere termijn van hun internationale partners.

De gehele Engelstalige tekst van McConnell's open brief vindt u op: https://www.iy2kcc.org/Y2Kimpact.htm

Deel: ' Zes millennium- aanbevelingen McConnell (directeur IY2KCC) '
Lees ook