Ministerie van Financien

Titel: Zesde nota van wijziging Belastingplan 200026 820 Wijziging van belastingwetten c.a. (belastingplan 2000)

Zesde nota van wijziging

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel VII, onderdeel V, wordt als volgt gewijzigd:


1. In het in onderdeel 1 opgenomen zevende lid van artikel 36l vervalt de zinsnede: en die zijn ingeschreven in een van de ingevolge de Monumentenwet 1988 vastgestelde registers van beschermde monumenten.


2. Na onderdeel 2 wordt het volgende onderdeel toegevoegd:


3. Na het tot tiende lid vernummerde zesde lid wordt toegevoegd:

11. Bij regeling van Onze Minister wordt de teruggaafregeling, bedoeld in het zevende lid, onder daarbij te stellen voorwaarden en beperkingen, eveneens van toepassing verklaard op instellingen, die zich blijkens hun statuten de uitoefening ten doel stellen van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard. Aan instellingen op het gebied van sport, gezondheidszorg en onderwijs wordt geen teruggaaf verleend. De teruggaaf wordt alleen verleend indien de instelling een niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen dan wel daarvan vrijgestelde instelling is.

Toelichting

Deze nota van wijziging strekt er in de eerste plaats toe de oorspronkelijk alleen voor monumentale kerken voorziene teruggaafregeling uit te breiden naar alle onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningsbijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard.

In de tweede plaats voorziet de nota van wijziging in het opnemen in de Wet belastingen op milieugrondslag van een bepaling - artikel 36l, elfde lid - op grond waarvan bij ministeriële regeling de in het zevende lid van artikel 36l opgenomen teruggaafregeling eveneens zal worden toegepast op andere non-profitinstellingen. Het betreft instellingen die zich bezighouden met maatschappelijke, sociale of culturele activiteiten. Instellingen op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs worden hiervan uitgesloten, aangezien zij reeds op andere wijze - via de prijsbijstelling - worden gecompenseerd. De sportsector is eveneens uitgesloten, omdat deze sector reeds wordt gecompenseerd via de toevoeging van f 30 mln aan de begroting van het ministerie van VWS.

In de ministeriële regeling zullen een aantal uitvoeringsaspecten worden opgenomen. Aan de in de ministeriële regeling op te nemen bepalingen zal terugwerkende kracht worden verleend tot 1 januari 2000. De ministeriële regeling zal te zijner tijd worden gevolgd door een wijziging bij formele wet, waarbij artikel 36l dienovereenkomstig zal worden aangepast. Hierdoor zal de regelgeving aan overzichtelijkheid winnen.

Deel: ' Zesde nota van wijziging Belastingplan 2000 '
Lees ook