Provincie UtrechtPersbericht
28 maart 2000

Prestatie-overeenkomst 2000 provincie Utrecht - Dienst Landelijk Gebied
60 MILJOEN VOOR LANDELIJK GEBIED UTRECHT

De Dienst Landelijk Gebied (DLG) voert dit jaar voor 60 miljoen gulden aan werkzaamheden uit voor de provincie Utrecht. Dat staat in de prestatie-overeenkomst die Gedeputeerde Staten van Utrecht en DLG hebben gesloten over de uitvoering van het provinciale beleid in het landelijk gebied. Het is het vierde jaar dat de provincie Utrecht en DLG dergelijke afspraken maken in een prestatie-overeenkomst.

Werkzaamheden in een notedop
DLG voert het projectmanagement voor de landinrichtingscommissies van Schalkwijk, Lopikerwaard, Eemland, Noorderpark, Groenraven-Oost, Utrecht-West, Kromme Rijn en De Venen. Verder voert DLG inrichtingswerkzaamheden uit, verwerft gronden voor landinrichting en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en is betrokken bij particulier natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en de begrenzing van landbouwgrond als natuurgebied.
Verbeteringen: landbouwkundig, ecologisch en recreatief DLG zal in 2000 voor 11 miljoen gulden aan inrichtingswerken uitvoeren in de uiterwaarden van de Lek en in landinrichtingsprojecten. Dit leidt tot een aanmerkelijke verbetering van de landbouwkundige verkaveling, realisering van de EHS, het terugdringen van het areaal verdroogde natuur, verbetering van de kwaliteit van het landschap, aanleg van bos- en fietspaden en andere recreatieve voorzieningen.

Particulier Natuurbeheer: veelbelovende start Op de landgoederen Anderstein en Den Treek zijn in 1999 de eerste projecten particulier natuurbeheer in de provincie Utrecht gerealiseerd. In het Programma Beheer van het ministerie van LNV komen sinds 1999 niet alleen de natuurbeschermingsorganisaties in aanmerking voor subsidie bij de omzetting van landbouwgrond in natuurgebied, maar ook particulieren. Anderstein en Den Treek hebben deze mogelijkheid aangegrepen om in 1999 in totaal 16 ha landbouwgrond om te zetten in natuur. DLG en provincie hebben de landgoedeigenaren hierbij ondersteund. De provincie Utrecht wil samen met DLG particulier natuurbeheer ook in andere gebieden stimuleren.

Grondaankopen voor de EHS
Voor de verwerving van grond is in 2000 48,8 miljoen gulden beschikbaar: 25,4 miljoen voor de EHS en 23,4 miljoen voor landinrichting. De verwerving van grond voor de EHS vindt plaats voor Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Utrechts Landschap.
Nog 4000 ha landbouwgrond te begrenzen als natuurgebied Tenslotte hebben de provincie Utrecht en DLG in de prestatie-overeenkomst voor 2000 afspraken gemaakt over de begrenzing van landbouwgrond als natuurgebied. Deze begrenzingen maken realisering van de EHS mogelijk. In de afgelopen jaren zijn bijna 6000 ha begrensd. De provincie Utrecht zal de begrenzing van de nog resterende ruim 4000 ha de komende jaren versneld afronden. In 2000 is de begrenzing van landbouwgronden in De Venen, Vecht- en Plassengebied en het Langbroekerweteringgebied gepland. (Voor informatie: karin.tuinman@provincie-utrecht.nl, 030 - 258 37 13)

Deel: ' Zestig miljoen voor landelijk gebied utrecht '
Lees ook