Provincie Zuid-Holland

Bijna zeven miljoen voor monumentale gebouwen
Ook nu meer geld voor kerken

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) hebben evenals vorig jaar besloten om de subsidie voor Rijksmonumenten anders te verdelen. Het totale budget bedraagt bijna zeven miljoen. Twee miljoen hiervan wordt besteed aan het opknappen van woonhuizen en boerderijen. De overige vijf miljoen worden ongeveer gelijk verdeeld over de categorieën kerken en overige monumenten. Door de andere verdeling is het bijvoorbeeld mogelijk geworden om ruim 3 ton beschikbaar te stellen voor de noodzakelijke restauratie van de toren van de Nederlands-Hervormde Kerk in Bodegraven.

Tot vorig jaar werd door het Rijk een vaste verdeelsleutel gehanteerd, waarbij het overgrote deel van het budget aan de restauratie van woonhuizen en boerderijen ten goede moest komen. De provinciale praktijk leert echter dat met name kerken en andere economisch onrendabele monumenten concrete plannen voor dringende restauraties klaar hebben liggen. Door de verruiming van het rijksbeleid is het mogelijk dat GS een groter deel van de subsidiegelden toekennen aan aanvragen voor restauratie van deze monumenten. GS hebben ook nu besloten om het nog resterende maximale deel over te hevelen, te weten bijna twee miljoen gulden. Dat geld komt ten goede aan de restauratie van de kerken. Overigens is er ook na herverdeling te weinig geld om alle aanvragen te honoreren.

In Nederland is een achterstand van circa 1,4 miljard. Met het door het kabinet ter beschikking gestelde bedrag van 275 miljoen en andere dotaties kan de achterstand geleidelijk worden ingelopen.

Deel: ' Zeven miljoen voor monumentale gebouwen in Zuid-Holland '
Lees ook