Ziekenfondsraad


Persberichten

bij de Raadsvergadering van 27 mei 1999

Amstelveen, 26 mei 1999

Conclusie rapport Ziekenfondsraad over bewonersbijdragen: Grote verschillen bij zorginstellingen

Er bestaan veel verschillen in de hoogte en de samenstelling van bewonersbijdragen bij de AWBZ-instellingen. Deze conclusie staat te lezen in een onderzoek van de Ziekenfondsraad dat in opdracht van het ministerie van VWS is uitgevoerd. Niet alleen bestaat het verschil tussen de diverse instellingen onderling, maar ook de instellingen uit dezelfde sector hanteren verschillende criteria. In sommige instellingen moeten de bewoners betalen voor het kopje koffie of glaasje frisdank, in andere instellingen weer niet. In de praktijk is er onvoldoende duidelijkheid bij de bewoners en instellingen over wat ten laste van de AWBZ-bijdrage komt en wat bewoners zelf moeten bijdragen. De Raad stelt voor om de zorgkantoren te wijzen op de resultaten van dit onderzoek en nogmaals hun toezichthoudende taak bij de uitvoering van deze verstrekking onder de aandacht te brengen.

Het ministerie van VWS heeft verzocht om dit onderzoek, omdat regelmatig signalen werden ontvangen dat bij bewoners van verzorgingshuizen onduidelijkheid bestaat over de vrijwillige bewonersbijdragen. Waskosten bijvoorbeeld moeten in de ene instelling wel betaald worden, in andere instellingen weer niet. Bovendien bestond bij de staatssecretaris van VWS de indruk dat de zorginstellingen steeds meer de neiging hebben om de kosten af te wentelen op de bewoners. En dat gaat ten koste van het vrij besteedbaar inkomen van de bewoners.

Sterke verschillen leiden tot onduidelijkheid De algemene conclusie van het rapport is dat collectieve bewonersbijdragen op allerlei fronten sterk verschillen. Die verschillen zijn niet alleen geconstateerd tussen de verschillende sectoren zoals bijvoorbeeld Algemene Psychiatrische Ziekenhuizen, Gezinsvervangende Tehuizen en Instellingen. Maar ook instellingen binnen dezelfde sector houden er verschillende criteria op na wat betreft individuele kosten zoals wassen, pedicure en dergelijke. Deze onduidelijkheid leidt ertoe dat in een aantal gevallen kosten in rekening bij bewoners worden gebracht die onder de verstrekking vallen. Of dat instellingen op hun beurt weer kosten voor hun rekening nemen die wel gedekt zijn uit de AWBZ-bijdrage. Andere constateringen zijn dat de cliënten deelname aan de collectieve regelingen vaak als dwingend ervaren en dat cliëntenraden weinig invloed hebben op de hoogte van de bewonersbijdragen. De resultaten van het onderzoek zijn gezien de respons representatief te noemen voor alle instellingen in de verschillende regio's. De uitkomsten betreffen de bewonersbijdragen van '98. De onderzoeken zijn uitgevoerd door het organisatieadviesbureau Hoeksma, Homans & Menting wat betreft de bewonersbijdragen en de afdeling Accountancy en Onderzoek van de Ziekenfondsraad wat betreft de zorgkantoren.

Meer duidelijkheid door informatie en toezicht De Raad stelt voor de zorgkantoren te informeren via een circulaire met een duidelijke omschrijving van wat tot de verstrekking hoort. Bovendien worden de zorgkantoren gewezen op hun toezichthoudende taak bij de uitvoering van de regeling van de bewonersbijdragen voor zover het de verstrekking betreft. Een verantwoordingplicht van de instellingen aan de zorgkantoren kan op dit vlak stimulerend werken.

Het rapport 'Uitholling vrij besteedbaar inkomen bewoners AWBZ-instellingen' komt op 27 mei aan de orde in de Raad.


Deel: ' Ziekenfondsraad Grote verschillen bij zorginstellingen '
Lees ook