Ziekenfondsraad


Persberichten

Nummer: pb9910

bij de Raadsvergadering van 24 juni 1999

Amstelveen, 22 april 1999

Eigen bijdragen vullen geen gaten; Ziekenfondsraad wil eigen bijdrage ongesaneerde jongeren schrappen

De Ziekenfondsraad stelt de minister voor de eigen bijdrage voor ongesaneerde jongeren af te schaffen. De eigen bijdrage in de kosten aan tandheelkundige zorg voor ongesaneerde jongeren van 13 tot en met 17 jaar blijkt geen stimulans te zijn om regelmatig de tandarts te bezoeken. Deze eigen bijdrage moeten jongeren betalen bij een behandeling als ze niet jaarlijks naar de tandarts gaan. Ook in de praktijk baat de eigen bijdrage niet, maar schaadt wel: de administratiekosten wegen niet op tegen de baten en de regeling is nauwelijks controleerbaar.

Vanuit de tandartspraktijken kwamen reeds signalen dat jongeren uit de sociaal lage of allochtone bevolkingsgroepen niet regelmatig naar de tandarts gingen. Naar aanleiding hiervan heeft een onderzoek van TNO plaatsgevonden naar de samenhang tussen gebitssanering en de eigen bijdrage. Positieve of negatieve effecten van de eigen bijdrage waren niet aan goed aan te geven. Wel maakte het onderzoek duidelijk dat de jongeren niet wisten dat ze gesaneerd waren en dat er een financiële sanctie staat op een jaartje de tandarts overslaan. Dat laatste heeft als consequentie dat niet alleen de controle, maar ook de behandeling voor de helft (tot een maximum van 500 gulden per jaar) bijbetaald moet worden.

Nader onderzoek Raad

Omdat de Raad wilde weten of de eigen bijdrage een wezenlijke rol speelt om het gebit te laten saneren, is een nader onderzoek gehouden onder tien ziekenfondsen. Uit dit onderzoek blijkt dat de ziekenfondsen zelf niet nagaan en ook niet registreren of de verzekerde gesaneerd is of niet. Ook de tandartsen weten soms niet of de verzekerde een eigen bijdrage verschuldigd is. Verder blijkt uit de jaargegevens van de ziekenfondsen dat het totaal van de eigen bijdragen van jeugdige ziekenfondsverzekerden sterk is gedaald sinds de stelselherziening tandheelkunde in 1995. Het totale aandeel van de eigen bijdrage in de totale kosten voor tandheelkundige zorg aan jongeren is 0,1 procent of ongeveer een kwart miljoen gulden. Deze minieme opbrengsten wegen niet op tegen de kosten van de noodzakelijke administratieve handelingen van de ziekenfondsen.

Aanbevelingen Ziekenfondsraad

De Ziekenfondsraad stelt voor om de eigen bijdrage voor ongesaneerde jongeren te laten vervallen. Een vrijwillige preventiekaart kan dan in plaats van de verplichte tandartskaart komen. Adequate voorlichting en tandheelkundige hulp zonder financiële drempels leveren volgens de Ziekenfondsraad een grotere bijdrage aan het gezond houden van het gebit van de jeugdige verzekerden.

Het advies wordt in de Ziekenfondsraad van 24 juni a.s. behandeld.


Deel: ' Ziekenfondsraad schrap bijdrage ongesaneerde jongeren '




Lees ook