Ziekenfondsraad


Persberichten

bij de Raadsvergadering van 25 februari 1999

Amstelveen, 22 februari 1999

Ziekenfondsverzekering zelfstandigen mogelijk per 1 januari 2000

Volgens de Ziekenfondsraad is het uitvoeringstechnisch mogelijk om zelfstandigen onder de werkingssfeer van de ziekenfondsverzekering te brengen. Dat blijkt uit een uitvoeringstoets, die hij op verzoek van minister Borst heeft uitgevoerd. Daarbij gaat hij uit van de volgende inrichting - op hoofdlijnen - van de ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen.

Als het belastbaar inkomen niet meer bedraagt dan de nieuw vast te stellen toelatingsgrens (naar verwachting f 41.200,-), dan is de zelfstandige in het jaar 2000 ziekenfondsverzekerd. De vaststelling van de ziekenfondsverzekering zal gebeuren door de Belastingdienst, waarbij deze voorlopig zal uitgaan van het belastbaar inkomen over 1997. Op termijn zal de Belastingdienst voor het vaststellen van ziekenfondsverzekering uitgaan van het gemiddelde belastbaar inkomen over drie jaren. Hiermee wordt voorkomen dat zelfstandigen regelmatig van verzekeringsvorm moeten wisselen door fluctuaties in het inkomen.

Als een zelfstandige ook in een dienstbetrekking werkt of een verzekeringsplichtige uitkering ontvangt, dan leidt overschrijding van één of beide toelatingsgrenzen voor personen, jonger dan 65 jaar, tot beëindiging of het niet ontstaan van ziekenfondsverzekering. De Raad gaat ervan uit dat voor de Belastingdienst en de ziekenfondsen goede procedures worden ontwikkeld voor de uitwisseling van gegevens, waardoor misbruik zoveel mogelijk kan worden tegengegaan.

Voor de uitwerking van de voorgenomen maatregel is het van groot belang dat vóór 1 oktober 1999 de behandeling van het wetsvoorstel is afgerond. Materieel betekent dit dat de Tweede Kamer de behandeling van het wetsvoorstel al vóór het zomerreces moet hebben voltooid. De Belastingdienst zal dan al vanaf dat reces voorbereidende werkzaamheden kunnen doen om een tijdige invoering te kunnen realiseren. De Raad wijst erop dat, als het kabinetsvoornemen niet gerealiseerd kan worden met ingang van 1 januari 2000, de zelfstandigen vervolgens niet eerder onder de ziekenfondsverzekering kunnen worden gebracht dan met ingang van 1 januari 2001.

In zijn rapport heeft de Raad de gevolgen van de voorgenomen maatregel voor de Algemene Kas niet opgenomen, omdat hij op dit moment onvoldoende inzicht heeft in de aantallen, gemiddelde premieopbrengsten en gemiddelde zorgkosten van zelfstandigen. Het rapport komt donderdag 25 februari a.s. aan de orde in de plenaire vergadering van de Ziekenfondsraad.


Deel: ' Ziekenfondsverzekering zelfstandigen vanaf 1 januari 2000 '
Lees ook