Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam

Bureau SIGRA
Maassluisstraat 574a

1062 GZ Amsterdam

Tel.: 020 - 512 88 88
Fax: 020 - 615 63 01

Amsterdam, 21 juli 1999

Ziekenhuizen regio Amsterdam volgen de consumptie nauwgezet

Inwoners uit de regio Amsterdam (Amsterdam/Diemen, Zaanstreek/Waterland, Amstel- en Meerlanden) worden minder vaak opgenomen dan op grond van de leeftijds- en geslachtsopbouw verwacht zou mogen worden. Het aantal (dag)opnamen en de gemiddelde ligduur van de regiobevolking in de ziekenhuizen in de regio wijkt nauwelijks af van het landelijk gemiddelde. Wel hebben de ziekenhuizen in de regio Amsterdam ook een belangrijke functie voor patiënten uit andere gebieden.

Dit blijkt uit de SIGRA Ziekenhuisstatistiek die de ziekenhuizen al 10 jaar achtereen laten opstellen op basis van de gegevens uit de Landelijke Medische Registratie. In combinatie met de jaarlijkse SIGRA Wachtlijstpeiling hebben de ziekenhuizen zo een goed inzicht in de ontwikkelingen binnen hun gezamenlijke verzorgingsgebied.

Klinische opnamen per 1000 inwoners van de regio Amsterdam en Nederland; 1993-1997
wpe4.jpg (18954 bytes)

In het verleden kende de regio Amsterdam een relatief hoge ziekenhuisconsumptie. Dit was grotendeels te verklaren doordat in de stad Amsterdam eerder dan landelijk de vergrijzing was ingetreden. Sinds 1993 is de regionale consumptie echter lager dan landelijk, ook na correctie voor leeftijd en geslacht.

Inwoners uit de regio ondergingen tot 1997 relatief weinig dagbehandelingen, terwijl ook het aantal ziekenhuisopnamen onder het verwachte aantal bleef. In 1997 is het aantal dagbehandelingen voor het eerst hoger dan het landelijk gemiddelde.
Het aantal eerste polikliniekbezoeken in de regio, in 1997 voor het eerst in kaart gebracht, is iets groter dan wat men op grond van leeftijd en geslacht zou mogen verwachten.

Uitstroom
Het merendeel van de ziekenhuisconsumptie van inwoners uit de regio Amsterdam vindt plaats in ziekenhuizen in de regio. De klinische uitstroom is relatief gezien licht toegenomen en bedraagt 11% van de consumptie (13.256 opnamen). Het betreft met name inwoners uit het deelgebied Amstel- en Meerlanden, die ook in de aanpalende regio Kennemerland naar het ziekenhuis gaan.

Bovenregionale functie
De productie van ziekenhuizen in de regio Amsterdam heeft niet alleen betrekking op de inwoners uit de eigen regio, maar ook op patiënten uit andere regio’s. De instroom is toegenomen van 18.2% van de productie in 1993 tot 19.5 % in 1997 (in totaal 26.240 opnamen) en richt zich vooral, en in steeds sterkere mate, op de academische ziekenhuizen en het categorale (oncologie) ziekenhuis.

Instroom als percentage van de totale klinische productie; SIGRA-ziekenhuizen 1997
wpe3.jpg (15077 bytes)

Verpleegduur

Zoals dat ook landelijk het geval is, is de gemiddelde verpleegduur in de regionale ziekenhuizen in de afgelopen jaren steeds verder gedaald. De gemiddelde ligduur is nu 9,5 dag. Dat is een halve dag korter dan wat op grond van leeftijd, diagnose en hoofdverrichtingen verwacht zou mogen worden.

Grootstedelijke kenmerken

De opnamecoefficienten in de vier grote steden zijn divers. In Amsterdam ligt de klinische consumptie onder het Nederlands gemiddelde, ook na correctie voor leeftijd en geslacht. De op het eerste gezicht hoge consumptie in Den Haag blijkt verklaard te worden door de bevolkingsopbouw, terwijl de hogere consumptie in Utrecht niet, en in Rotterdam slechts ten dele hierdoor verklaard kunnen worden.

Opnamecoëfficiënten kliniek en dagverpleging van de vier grote steden, de regio Amsterdam en Nederland; 1997
wpe5.jpg (32190 bytes)

De Landelijke Medische Registratie, waar de SIGRA ziekenhuisstatistiek op gebaseerd is, bevat weinig informatie over andere factoren dan ontslagdiagnoses, verrichtingen, leeftijd en geslacht om verschillen tussen (en binnen) de regio's te verklaren. De ziekenhuisstatistiek geeft niet alleen antwoorden maar leidt ook tot nieuwe vragen. Zo is het opmerkelijk dat de relatief korte ligduur in de regio Amsterdam is gerealiseerd ondanks het feit dat de omstandigheden voor ontslag uit het ziekenhuis in de regio niet optimaal zijn, zoals moeilijk toegankelijke woningen, het relatief grote aantal alleenstaanden en de lange wachtlijsten voor verpleeghuiszorg. Mogelijk dat het grote aantal meso-projecten (samenwerkingsprojecten van verpleeg- en ziekenhuizen voor kortdurende revalidatie in het verpleeghuis) toch enig soelaas biedt.

De SIGRA wil de relaties tussen ziekenhuiszorg en andere voorzieningen meer tot uitdrukking brengen in de toekomstige informatieprodukten. Via aanbevelingen voor de LMR-registratie, en door bijvoorbeeld gebruik te maken van de registratie van het SIGRA Verpleeg- en verzorgingshuizen Plaatsingsbemiddelingsbureau zal de zorgketen meer in beeld komen.

Op deze manier zal de SIGRA sectie Ziekenhuizen de ziekenhuisstatistiek, die in het verleden bijvoorbeeld haar nut heeft bewezen bij de planning, ook in de toekomst blijven gebruiken als een belangrijk instrument voor het bevorderen van een goede regionale gezondheidszorg.

Deel: ' Ziekenhuizen regio Amsterdam volgen 'consumptie' nauwgezet '
Lees ook