centraal bureau voor de statistiek persbericht

pb06-113
12 december 2006

ziekteverzuim in 2005 onveranderd

het ziekteverzuim van nederlandse werknemers was in 2005 gemiddeld 4,0 procent. dat is even hoog als in 2004. werknemers hebben zich in 2005 minder vaak ziek gemeld, maar waren gemiddeld langer ziek. dit blijkt uit cijfers van het cbs. de verzuimcijfers zijn exclusief landbouw en visserij, zorg, onderwijs en financiële instellingen.

extra verzuim door tweede ziektejaar gering sinds 2004 hebben zieke werknemers in plaats van één jaar, twee jaar lang recht op doorbetaling van hun loon door de werkgever. de registratie van het ziekteverzuim langer dan één jaar wordt vanaf 2005 meegeteld. van het verzuimcijfer van 4,0 procent in 2005 is slechts 0,1 procentpunt afkomstig van werknemers die in 2004 ziek werden en langer dan één jaar ziek waren.

oudere werknemers verzuimen meer het ziekteverzuim van oudere werknemers (45-plus) is in 2005 toegenomen. dat geldt vooral voor de 55- tot 65-jarigen. hun verzuim nam toe van 5,5 procent in 2004 naar 6,1 procent in 2005. werknemers vanaf 55 jaar zijn gemiddeld minder vaak ziek dan werknemers van 25 tot 55 jaar, maar zijn wel langer ziek. het verzuimpercentage van werknemers jonger dan 35 jaar nam in 2005 af. jongeren tot 25 jaar hebben met 1,6 procent het laagste ziekteverzuim en zijn het minst vaak ziek.

verzuim niet-westerse allochtonen daalt van de niet-westerse allochtonen is het verzuimpercentage in 2005 gedaald naar 4,5. in 2004 bedroeg dit nog 4,7 procent. de daling deed zich voor bij alle onderscheiden groepen, behalve bij surinamers. het ziekteverzuim onder ln....
autochtonen bleef met 3,9 procent gelijk ten opzichte van 2005. sbc.... ziekteverzuim, namelijk 2,1 procent. in deze bedrijfstak zijn relatief veel horeca laagste verzuim
van alle onderzochte bedrijfstakken had de horeca in 2005 het laagste jongeren werkzaam. het openbaar bestuur was met 5,4 procent de bedrijfstak w met het hoogste ziekteverzuimpercentage. het sterkst gedaald is het ziekteverzuim in de zakelijke dienstverlening. in die bedrijfstak ging het w percentage omlaag van 3,5 naar 3,1. w
cbs persbericht pb06-113 pagina 1 van 4

toelichting
het ziekteverzuimpercentage is het aantal door ziekte verzuimde dagen, als percentage van aantal werkbare dagen van alle werknemers in de verslagperiode. het cbs berekent het ziekteverzuimpercentage op basis van kalenderdagen.
de ziekmeldingsfrequentie is het gemiddeld aantal ziekmeldingen per werknemer in de verslagperiode binnen een werknemerspopulatie, omgerekend naar jaarbasis. de gemiddelde ziekteverzuimduur is het gemiddeld aantal dagen ziekteverzuim per beëindigd ziektegeval in de verslagperiode.
de onderzoeken van 2004 en 2005 zijn gebaseerd op jaargegevens van ongeveer 3,5 miljoen werknemers, op een totale werknemerspopulatie van 6 miljoen.
de cijfers van de nationale verzuimstatistiek worden samengesteld door ziekteverzuimgegevens van arbodiensten, werknemers- en verzuimgegevens van het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (uwv), persoonsgegevens uit de gemeentelijke basisadministratie (gba) en werknemersgegevens van het cbs met elkaar te combineren. tot en met het verslagjaar 2004 werd voor berekening van het ziekteverzuimpercentage en de gemiddelde verzuimduur het verzuim na één jaar ziekte niet meegeteld. als gevolg van de wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte wordt, vanaf het verslagjaar 2005, het ziekteverzuim maximaal twee jaar geregistreerd en meegeteld. voor de vergelijking van de ziekteverzuimcijfers moeten de cijfers van 2004 vergeleken worden met de cijfers uit het eerste ziektejaar van 2005. de verzuimcijfers over 2004 wijken af van de eerder gepubliceerde aantallen over dezelfde periode in de cbs database statline. door uitbreiding van de controle- en correctiemethode is het mogelijk geworden om overlap van verzuimperiodes te verwijderen. deze aanpassing zorgt ervoor dat het eerder gepubliceerde verzuimpercentage over 2004 met ongeveer 0,5 procentpunt is gedaald. de verzuimcijfers over 2002 en 2003 zullen later worden herzien. de verzuimcijfers zijn exclusief de bedrijfstakken landbouw en visserij, zorg, onderwijs en financiële instellingen. door de liberalisatie van de arbodienstverlening per 1 juli 2005, zijn bedrijven voor de preventie en begeleiding van ziekteverzuim niet meer verplicht om een arbodienst in de arm te nemen. dit heeft bij enkele bedrijfstakken geleid tot een niet representatieve respons. het gaat om de bedrijfstakken onderwijs, gezondheids- en welzijnszorg en financiële instellingen. de cijfers in de tabellen zijn afgeronde percentages. de totalen kunnen daardoor afwijken van de som of verschil van de afgeronde aantallen. cijfers van de voorafgaande perioden kunnen zijn aangepast op grond van de meest recente gegevens. deze cijfers zijn herkenbaar weergegeven met een #.
cbs persbericht pb06-113 pagina 2 van 4

tabel 1. ziekteverzuimpercentage*)
2004# 2005 1e ziektejaar 2e ziektejaar totaal totaal 4,0 4,0 0,1 4,0 geslacht
man 3,9 3,8 0,1 3,9 vrouw 4,3 4,2 0,1 4,3 leeftijd (10-jaarsklassen)
15 tot 25 jaar 1,9 1,6 0,0 1,6 25 tot 35 jaar 3,8 3,4 0,0 3,5 35 tot 45 jaar 4,4 4,3 0,1 4,4 45 tot 55 jaar 5,2 5,4 0,1 5,5 55 tot 65 jaar 5,5 6,1 0,1 6,2 herkomstgroepering
autochtonen 3,9 3,9 0,1 3,9 niet-westerse allochtonen 4,7 4,5 0,1 4,6 w.o.
marokkanen 5,2 4,9 0,1 5,0 turken 5,4 5,1 0,1 5,2 surinamers 5,3 5,3 0,1 5,3 antillianen/arubanen 4,4 4,3 0,1 4,3 overig 3,5 3,3 0,0 3,4 westerse allochtonen 4,3 4,1 0,1 4,2 loon
tot 30 duizend euro 4,2 4,0 0,1 4,1 30 tot 40 duizend euro 4,4 4,5 0,1 4,6 40 tot 50 duizend euro 3,3 3,4 0,0 3,5 50 duizend euro en meer 2,4 2,5 0,0 2,5 bedrijfstak (sbi 93)
delfstoffenwinning 3,2 3,3 0,0 3,4 industrie 5,3 5,3 0,1 5,4 openbarevoorzieningsbedrijven 4,5 4,7 0,1 4,8 bouwnijverheid 4,7 4,6 0,1 4,7 reparatie consumentenartikelen, handel 3,4 3,2 0,1 3,3 horeca 2,3 2,1 0,0 2,2 vervoer en communicatie 4,6 4,8 0,1 4,9 financiële instellingen . . . . onroerend goed, zakelijke dienstverlening 3,5 3,1 0,0 3,2 openbaar bestuur, sociale verzekeringen 5,2 5,4 0,1 5,5 onderwijs . . . . gezondheids- en welzijnszorg . . . . cultuur, recreatie, overige dienstverlening 3,6 3,5 0,1 3,6
*) voorlopige cijfers.
# deze cijfers zijn bijgesteld op grond van de meest recente gegevens. bron cbs

cbs persbericht pb06-113 pagina 3 van 4

tabel 2. ziekmeldingsfrequentie en gemiddelde verzuimduur*)

ziekmeldings- ziekteverzuimduur (in dagen) frequentie 2004# 2005 2004# 2005 1e ziektejaar 2e ziektejaar totaal totaal 1,05 0,99 17,3 17,7 0,7 18,4 geslacht
man 1,03 0,97 16,8 17,3 0,7 18,0 vrouw 1,09 1,02 18,0 18,4 0,8 19,2 leeftijd
15 tot 25 jaar 0,68 0,60 11,2 11,3 0,2 11,5 25 tot 35 jaar 1,22 1,09 14,0 14,1 0,4 14,5 35 tot 45 jaar 1,17 1,12 17,2 17,3 0,7 18,0 45 tot 55 jaar 1,13 1,10 21,3 21,7 1,1 22,8 55 tot 65 jaar 0,94 0,95 27,0 27,9 1,6 29,5 herkomstgroepering
autochtonen 1,02 0,96 17,5 17,9 0,7 18,6 niet-westerse allochtonen 1,25 1,16 16,4 16,8 0,6 17,5 w.o.
marokkanen 1,24 1,13 18,2 18,5 0,8 19,3 turken 1,13 1,05 21,3 21,4 0,9 22,3 surinamers 1,64 1,54 14,3 15,1 0,5 15,6 antillianen/arubanen 1,46 1,35 13,1 13,7 0,4 14,1 overig 0,97 0,90 15,4 15,7 0,5 16,3 westerse allochtonen 1,17 1,09 16,5 17,0 0,8 17,7 loon
tot 30 duizend euro 1,02 0,96 18,4 18,4 0,8 19,2 30 tot 40 duizend euro 1,23 1,15 15,9 17,3 0,7 18,0 40 tot 50 duizend euro 1,09 1,04 13,7 14,8 0,5 15,3 50 duizend euro en meer 0,86 0,83 12,8 13,9 0,5 14,4 bedrijfstak (sbi 93)
delfstoffenwinning 1,02 1,00 14,7 15,0 0,6 15,6 industrie 1,35 1,26 17,8 18,5 0,8 19,3 openbarevoorzieningsbedrijven 1,43 1,50 14,6 14,4 0,4 14,7 bouwnijverheid 0,93 0,83 22,2 23,5 1,2 24,7 reparatie consumentenartikelen, handel 0,76 0,71 19,8 20,0 0,9 21,0 horeca 0,41 0,37 23,9 24,2 1,2 25,4 vervoer en communicatie 1,13 1,06 18,1 19,7 0,7 20,5 financiële instellingen . . . . . . onroerend goed, zakelijke dienstverlening 1,08 0,98 14,4 14,1 0,5 14,6 openbaar bestuur, sociale verzekeringen 1,74 1,75 14,1 14,3 0,5 14,8 onderwijs . . . . . . gezondheids- en welzijnszorg . . . . . . cultuur, recreatie, overige dienstverlening 0,91 0,86 18,0 18,4 0,8 19,2
*) voorlopige cijfers.
# deze cijfers zijn bijgesteld op grond van de meest recente gegevens. bron cbs
cbs persbericht pb06-113 pagina 4 van 4


---- --

Deel: ' Ziekteverzuim in 2005 onveranderd '


Lees ook