Gemeente Papendrecht

Laatste update: 02.10.2001 Zitting commissie beroep- en bezwaarschriften
Dinsdag 9 oktober 2001 vinden drie hoorzittingen plaats van kamer 1 van de com-mis-sie van advies voor beroep- en bezwaar-schriften. De zittingen zijn in beginsel openbaar en vinden alle plaats in de B & W-kamer op de tweede verdieping van het raadhuis. De eerste zitting (aanvang 20.00 uur) betreft een bezwaarschrift tegen het voorbereidingsbesluit tot wijziging van het bestemmingsplan Slobbengors. (Waarschijnlijk is dit door te late indiening niet-ontvankelijk.)
De tweede zitting (aanvang circa 20:15 uur) betreft een bezwaarschrift tegen een besluit tot afgeven van een urgentieverklaring voor een flatwoning, maisonnette, boven- of benedenwoning. De derde zitting (aanvang circa 20:45 uur) betreft een bezwaarschrift tegen een besluit tot afgeven van een urgentieverklaring voor een flatwoning, maisonnette, boven- of benedenwoning. De vierde zitting ten slotte (aanvang circa 21:15 uur) betreft het vervolg van een zitting van 20 maart jl. in verband met een urgentieverklaring voor een flatwoning.
Wie nadere inlichtingen wil, kan contact opnemen met de secretaris (plv.) van de commissie,
mevrouw mr J.J. van Opijnen. Tel. 078-6418348, kamer 2.23. Zij is aanwezig van maandag t/m donderdag.

Instellen van een maximum parkeerduur van twee uur in de Espenhof Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht besluit tot het per direct instellen van een maximum parkeerduur van twee uur op het parkeerterrein aan de Espenhof ten noorden van winkelcentrum Wilgendonk van maandag tot en met zaterdag tussen 9:00 en 19:00 uur.

Wie bezwaar heeft tegen dit besluit kan tot zes weken na publicatie een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Papendrecht, 4 oktober 2001.

Bekendmaking
Op 18 september 2001 is een bouwaanvraag ingediend voor het aan de voorzijde uit bouwen van de woning Trasmolen 6 alsmede het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak van genoemde woning.

Wanneer u bezwaar heeft tegen een bouwvergunning of bouwtoestemming, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift bij het college van bur-gemeester en wethouders indienen. U kunt gn bezwaar-schrift indie-nen tegen een aanvraag om bouwvergunning. De ter-mijn voor het indienen van een be-zwaarschrift is zes weken. De ter-mijn begint met ingang van de dag na ver-zending van de bouwvergunning of bouw-toestem-ming. Het be-zwaar-schrift dient gemo-ti-veerd te zijn. Voor meer infor-matie kunt u zich wenden tot de afde-ling Bouwen en Milieu in het gemeente-huis aan de Markt 22.

Papendrecht, 4 oktober 2001.

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf vrijdag 5 oktober 2001 t/m donderdag 1 november 2001 voor een ieder op het gemeentehuis bij de afdeling Publiekszaken (gemeentewinkel), Markt 22, ter inzage ligt:
Een aanvraag om bouwvergunning voor het plaatsen van een blokhut voor de woning Karel Doormanlaan 10.
Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan Middenpolder.
Daar het bouwplan in overeenstemming is met de toekomstige herziening van het bestemmingsplan Middenpolder is ons college voornemens om op basis van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de geldende bestemmingsplanvoorschriften. Tevens houdt dit voornemen in om voor voornoemd bouwplan bouwvergunning te verlenen.
Gedurende genoemde termijn van vier weken kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij ons college.

Papendrecht, 4 oktober 2001.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
De secretaris, De burgemeester,
Ing. J.H. van de Zedde C.J.M. de Bruin.

-Op 21 september 2001 voor het aan de voorzijde uitbouwen van de woning Wilgenhof 334 alsmede het plaatsen van een tuinhuisje bij de woning;


- Op 26 september 2001 voor het uitbouwen van de woning Carbethstraat
1 alsmede het plaatsen van twee dakkapellen op genoemde woning;


- Op 20 september 2001 voor het plaatsen van een tuinhuisje bij de woning Biezenhaak 5;


- Op 27 september 2001 voor het plaatsen van een dakopbouw van de woning Abelenhof 107;


- Op 14 september 2001 voor het verbouwen van de woning Marnixstraat 26;


- Op 20 september 2001 voor het oprichten van een afzuiginstallatie en de daarbij behorende schoorsteen voor het bedrijfspand aan de Ketelweg 77;


- Op 20 september 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op de voor en achterdakvlak van de woning Berkenhof 87;


- Op 27 september 2001 voor het plaatsen van 3 betonnen bruggen in Wijk Oostpolder, fase 2;


- Op 28 september 2001 voor het plaatsen van een tuinhuisje bij de woning Rietdreef 5;


- Op 24 september 2001 voor het aanbouwen van een veranda aan de achterzijde van de woning Beukmolen 162;


- Op 24 september 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op de voor en achterdakvlak van de woning Jan Steenlaan 68.

Afgegeven bouwvergunningen:
Op 26 september 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak van de woning Oosteind 32;

- Op 26 september 2001 voor het plaatsen plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de wonigen Oosteind 116;

- Op 26 september 2001 voor het plaatsen van een dakopbouw op de woning Schoorweg 107;

- Op 26 september 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning Margriethof 32;

- Op 26 september 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning Thorbeckesingel 60;
- Op 1 oktober 2001 voor het wijzigen van de voorgevel alsmede het oprichten van een aanbouw aan de achterzijde van de woning Tinbergenplantsoen 4;

- Op 1 oktober 2001 voor het bouwen van 20 woningen in Oostpolder fase
2B+.

Deel: ' Zitting commissie beroep- en bezwaarschriften Papendrecht '
Lees ook