Gemeente Heusden


Aan wie geeft de gemeente uw persoonsgegevens?
Zorg dat uw gegevens in de gemeentelijke basisadministratie kloppen

In de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (de officiële benaming voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in de gemeente Heusden woont. Deze gegevens worden aan verschillende instellingen verstrekt. Het is daarom van groot belang dat de gegevens die over u opgenomen zijn juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neemt u dan contact op met de gemeente Heusden

In de gemeentelijke basisadministratie staan niet alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden automatisch verstrekt aan vele overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voorzover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze instellingen, die automatisch alle relevante wijzigingen in uw persoonsgegevens krijgen aangeleverd, baseren hun beslissingen vaak direct op de uit de basisadministratie verkregen informatie.

Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze gegevensverstrekking kunt u niet voorkomen, omdat deze verplicht is. Soms vragen echter ook anderen, zoals een curator of advocaat, de stichting interkerkelijke ledenadministratie en muziek- en sportverenigingen om uw gegevens. Dit kunt u wel voorkomen, door om geheimhouding te vragen. U kunt een formulier aanvragen, waarop u aangeeft dat aan eerdergenoemde instellingen en personen geen gegevens over u verstrekt worden. Nadat u dit formulier naar de gemeente heeft teruggestuurd, ontvangt u een bevestiging.

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar gegevens over u zijn verstrekt, dan kunt u daarvan een overzicht opvragen bij de gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht kosteloos thuisgestuurd. Wilt u meer informatie over uw rechten en plichten op het gebied van persoonsgegevens? Ook hiervoor kunt u bij de gemeente Heusden terecht.

Deel: ' Zorg dat gemeentelijke basisadministratie klopt '
Lees ook