RSJ

Zorg justitiabelen onder druk

PERSBERICHT 3 juni 2002

Op 31 mei 2002 bood de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming(RSJ) zijn jaarverslag 2001 aan de minister van justitie aan. De titel luidt 'ONDER DRUK, Kwaliteit zorg justitiabelen in gevaar'.

korte inhoud

Krijgen jeugdigen en justitiabelen de zorg en bejegening die justitie gehouden is hen te bieden? Het veld van jeugdbescherming en strafrechtstoepassing staat op verschillende manieren onder druk. De middelen zijn beperkt, de capaciteitsdruk is hoog, de problematiek verhardt en er worden steeds hogere eisen gesteld aan te behalen resultaten.

De strafrechtstoepassing vormt het sluitstuk van rechtshandhaving en maatschappijbeveiliging. Het gaat om hardnekkige problematiek en de instellingen en inrichtingen worden geconfronteerd met moeilijk te beïnvloeden, veelal psychisch gestoorde mensen. De over de gehele linie krappe tot ontoereikende capaciteit noopt geregeld tot ad-hoc en snel doorgevoerde bestemmingswijzigingen. Deze doorkruisen de opbouw van effectieve regimes en programma's en trekken een zware wissel op het aanpassingsvermogen van medewerkers.
Vooral jeugdigen, op wie toch de meeste aandacht en ambitie zouden moeten zijn gericht, verkeren teveel in door beheersing gekenmerkt bejegeningsklimaat en missen daardoor de noodzakelijke kans op persoonlijke en sociale ontwikkeling.

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming is onder de indruk van de inzet en betrokkenheid van het personeel in de inrichtingen. Maar het gebrek aan goed opgeleid en ervaren personeel is groot en dat brengt de zorg voor en resocialisatie van (met name jeugdige) gedetineerden in gevaar.

De samenwerking tussen justitiële instanties onderling en met (andere) maatschappelijke organisaties op het gebied van zorg, behandeling en arbeidsvoorziening groeit. De toenadering tussen de klinieken voor terbeschikkingstelling en de algemene geestelijke gezondheidszorg is daar een goed voorbeeld van.

Teveel gedetineerden keren onvoldoende voorbereid in de maatschappij terug. Een van de oorzaken is dat reïntegratieprojecten lang niet altijd ten goede komen aan degenen voor wie ze zijn bedoeld. Reclasseringswerk voor gedetineerden is op steeds meer plaatsen onvoldoende, soms zelfs geheel niet, ingevuld. Een snelle wending ten goede is hoog nodig.

Voor informatie:
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming drs. A.J. van Bommel
Postbus 30137
2500 GC Den Haag
tel.nr. 070 - 3619300
fax nr. 070 - 3619310


03 jun 02 13:40

Deel: ' Zorg justitiabelen onder druk '
Lees ook