Reactie KNMG federatie op Zorgnota 2002

18 september 2001

Artsenfederatie KNMG reageert op de Zorgnota 2002; zorgnota maakt beloften onvoldoende waar.

In een eerste reactie op de Zorgnota 2002 constateert de federatie KNMG dat er weinig sprake is van nieuw elan; veel aspecten die in de Zorgnota aan de orde komen, zijn eerder dit jaar al in de Voorjaarsnota behandeld. In tegenstelling tot hetgeen de minister eerder stelde in haar nota 'Zorg verzekerd' lijkt geld toch het probleem om beloften in de zorg na te komen.

Arbeidsmarktbeleid
Het arbeidsmarktbeleid staat weliswaar hoog op de politieke agenda, maar wordt niet in faciliterend beleid omgezet. Het artsentekort bedreigt de continuïteit in de zorg. Hoewel de minister heeft erkend dat een marktconform inkomen van groot belang is in het tegengaan van dreigende tekorten, is de artsenfederatie teleurgesteld dat de herijking van het huisartseninkomen ontbreekt en dat het voorstel tot herijking van het specialisteninkomen ernstig tekort schiet. Ook ontbreekt de naleving van de goodwillafspraken voor medisch specialisten. Het valt verder op dat goed onderbouwde claims die eerder door huisartsen en medisch specialisten zijn neergelegd, onvoldoende worden gehonoreerd.

Preventiebeleid
Hoewel er in de Zorgnota wel aandacht besteed wordt aan preventiebeleid, is de artsenfederatie teleurgesteld dat er ook op dit vlak nauwelijks nieuw beleid gepresenteerd wordt en dat er geen extra middelen beschikbaar worden gesteld. Ook ontbreekt een duidelijke visie op de noodzakelijke koppeling tussen preventie en curatie.

Verzekeringsstelsel
De federatie KNMG stemt op zichzelf in met het voorschot dat de minister neemt op de premiestelling voor het nieuwe verzekeringsstelsel door te spreken over een volledig nominale premie maar verbaast zich over het tijdstip waarop hier over gesproken wordt. De keuze voor de inrichting van een nieuw verzekeringsstelsel staat immers pas bij de komende formatie op de agenda.

Opleidingscapaciteit
De middelen die worden vrijgemaakt voor de uitbreiding van de opleidingscapaciteit van artsen blijven ver onder het niveau van de aanbevelingen van het Capaciteitsorgaan.

Ethiek en gezondheid
De federatie KNMG is positief over het instellen van een 'Agenda Ethiek en Gezondheid'. Wel vragen wij ons af hoe het beoogde Centrum voor Ethiek en Gezondheid wordt ingericht en op welke wijze de KNMG hierbij wordt betrokken.

Meer informatie?

- bij Annemieke Bol, senior communicatie-adviseur; tel nr. (030) 28 23 831 of (06) 53 58 93 91

- bij Paul de Vries, hoofd Dienst Communicatie; tel. nr. (030) 28 23 295 of (06) 22 23 43 10

Deel: ' Zorgnota 2002 maakt beloften onvoldoende waar '
Lees ook