AVVV

Zorgnota lost werkelijke problemen niet op

Verpleegkundigen en verzorgenden profiteren onvoldoende van extra investeringen

Zorgnota lost werkelijke problemen niet op

dinsdag 18 september 2001

De AVVV, koepel van verpleegkundige en verzorgende beroepsorganisaties, verwacht dat de zorgverschraling verder toe zal nemen in de komende jaren. Het vandaag gepresenteerde overheidsbeleid biedt onvoldoende aanknopingspunten voor een werkelijke koersverandering.

Pieter Jochems, voorzitter van de AVVV:
'In de Zorgnota 2002 is weinig terug te vinden van de uitspraak van Minister Borst dat 'de zorg moet worden teruggeven aan de professionals'. Er is onvoldoende aandacht voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van verpleegkundigen en verzorgenden. Terwijl zij hebben niet genoeg mogelijkheden om hun patiënten de zorg te bieden die zij nodig hebben.'
De AVVV meent dat de forse investeringen in de
arbeidsmarktproblematiek niet in verhouding staan tot het bedrag dat wordt uitgetrokken voor de beroepsuitoefening van verpleegkundigen en verzorgenden. In de Zorgnota 2002 worden honderden miljoenen gereserveerd voor secundaire arbeidsvoorwaarden, instroombevordering en andere maatregelen op het terrein van de arbeidsmarkt. Dit bedrag vormt een schril contrast met de 10 miljoen gulden (4,5 miljoen Euro) die de overheid steekt in een actieprogramma dat zich richt op kwaliteitsbeleid en beroepsontwikkeling van de 400.000 verpleegkundigen en verzorgenden.

Onvoldoende betrokkenheid
Wat de AVVV eveneens zorgen baart is de beperkte wijze waarop verpleegkundigen en verzorgenden worden betrokken bij de ontwikkeling van nieuw beleid. De overheid legt in toenemende mate de verantwoordelijkheid voor het beleid in de zorg bij branche-organisaties en sociale partners, zonder de verpleegkundige en verzorgende beroepsbeoefenaren hierin een rol te geven. Jochems: 'Deze aanpak is helaas kenmerkend voor het overheidsbeleid van de afgelopen jaren. Het ontbreekt niet aan goede bedoelingen, maar in de praktijk vertaalt zich dit niet in een daadwerkelijke koerswijziging. Het nu voorgestelde beleid komt dan ook neer op meer van hetzelfde'.
De AVVV meent dat dit het imago van de zorgsector niet ten goede komt, met alle gevolgen voor de instroom van nieuwe studenten. Wanneer de zorgsector zich in de komende jaren wil profileren als een aantrekkelijke sector om in te werken, dan zullen de professionals zélf een duidelijke rol moeten krijgen bij de ontwikkeling van nieuw beleid.

Gefragmenteerde aanpak van ziekteverzuim en verloop Uit onderzoek van LCVV en Prismant/Nivel blijkt al enige jaren dat verpleegkundigen en verzorgenden een groot aantal knelpunten ervaren bij de uitoefening van hun beroep. Gebrek aan
ontplooiingsmogelijkheden en carrièreperspectief, onvoldoende nascholing, gebrek aan inspraak, onvrede met het salaris, een oplopende werkdruk en te weinig mogelijkheden om hierin te sturen. Hoewel in de Zorgnota op een aantal van deze punten maatregelen worden aangekondigd, wordt in veel gevallen niet toegelicht hoe deze uitgewerkt zullen worden. Ook zijn de maatregelen dermate verspreid in de Zorgnota terug te vinden, dat er geen sprake is van een samenhangend beleid, meent de AVVV.

Naar een nieuw beleid
Daarom pleit de AVVV voor een meer samenhangend beleid, waarbij een belangrijke rol wordt toebedeeld aan de verpleegkundige en verzorgende beroepsbeoefenaren. Dit beleid zou de volgende speerpunten moeten bevatten:


- Een landelijk kwaliteitssysteem, waarvan protocollen, richtlijnen en intercollegiale toetsing deel uitmaken.


- Versterking van de invloed van verpleegkundigen en verzorgenden op de organisatie van de zorg.


- Meer gerichte aandacht voor de motivatie van degenen die de daadwerkelijke zorg verlenen aan patiënten en cliënten.


- Verbetering van het imago van de zorgsector door gebruik te maken van het elan van de beroepsbeoefenaren.


- Het uitdragen van de positieve aspecten van het verpleegkundige en verzorgende beroep door de beroepsbeoefenaren zelf.


- Eén centraal orgaan voor de capaciteitsplanning van alle beroepskrachten in de gezondheidszorg.


- Eén landelijk systeem van beroepen, vervolgopleidingen en innovatieve functies.


- Permanente educatie, die geborgd wordt binnen een systeem van accreditatie en herregistratie.

Noot niet voor publicatie:
voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: de AVVV Dhr. B. Vogel, woordvoerder, 06-29504519.

18 sep 01 15:00

Deel: ' Zorgnota lost werkelijke problemen niet op '
Lees ook