Zorgprogrammering in de buitenlandse jeugdzorg

Sinds een jaar wordt zorgprogrammering in de jeugdzorg gestimuleerd door een landelijke projectgroep, die is ingesteld door het ministerie van VWS. Deze projectgroep heeft de taak de definitie van zorgprogrammering aan te scherpen en te experimenteren met de opzet van zorgprogramma's. Om te profiteren van de ervaringen die reeds in andere landen zijn opgedaan met de opzet van zorgprogramma's of andere manieren van vraaggericht werken, heeft het Trimbos-instituut de opdracht gekregen een literatuurstudie over dit onderwerp uit te voeren. Er zal worden gekeken naar de ervaringen in de Verenigde Staten, Canada, Engeland, Duitsland, Frankrijk, Scandinavië en België. Uit internationale databestanden zoals ERIC en Psychlit worden relevante publicaties geselecteerd en geanalyseerd. Daarnaast worden contactpersonen in de genoemde landen benaderd om de gevonden informatie te checken en aan te vullen. Het eindrapport moet in juni aanstaande af zijn.

Mark Janssen en Carolien Konijn (030) 297 11 00

Colofon

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen.

Nieuwsflitsen voorzien managers en beleidsmakers in de GGZ en verslavingszorg kort en bondig van nieuwe kennis, producten en diensten. Mag vrijelijk gekopieerd worden.

Redactie

Erik Fromberg, verslavingszorg Henk Verburg, werkterrein GGZ Marcel Vergeer, actualiteit Adreswijzigingen s.v.p. sturen naar Secretariaat sectie Communicatie

Belangrijke (030) telefoonnummers

Bibliotheek : GGZ 030 297 11 17 Alcohol en overige drugs 030 297 11 77 Helpdesk Regionale GGZ 030 297 11 41 Helpdesk Landelijke Steunfunctie Preventie, verslaving en middelengebruik (LSP) 030 297 11 51 Landelijke Ondersteuning Preventie (LOP-GGZ) 030 297 11 45 Film- en videotheek 030 297 11 13 Bestellingen 030 297 11 00

Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Da Costakade 45 Postbus 725 3500 AS Utrecht Telefoon (030) 297 11 00 Fax (030) 297 11 11

Het Copyright ©1998 van deze WWW-pagina's berust bij het Trimbos-instituut, Utrecht

Deel: ' Zorgprogrammering in de buitenlandse jeugdzorg '
Lees ook