Zorgvernieuwing krijgt vooruitstrevende vorm in de jeugdzorg


WOERDEN, 20100611 -- De vernieuwingen in de zorg vragen een hoog adaptief vermogen van de zorginstellingen. Een vermogen dat in sterke mate afhangt van mentaliteit en beschikbare middelen. Jeugdzorgaanbieder Jarabee verlegt met een vooruitstrevende werkwijze de focus op datgene waar het uiteindelijk om gaat: de behoeftes van de clint.

In de jeugdzorg heeft Bureau Jeugdzorg meer verantwoordelijkheden overgedragen aan de zorginstellingen en dan met name op zorginhoudelijk gebied. Jeugdzorgaanbieder Jarabee vertaalt de verantwoordelijkheid voor de inhoud van zorgprogramma's in de aanstelling van zorgcordinatoren. Wanneer de zorgzwaarte is vastgesteld zal de zorgcordinator niet alleen bij de intake, maar gedurende het hele traject met de clint, en diens netwerk, de hulpverlening afstemmen op de (veranderende) behoefte.
De keuze om diensten in flexibele vorm aan te bieden in combinatie met een nieuwe afrekeningssystematiek vraagt om herstructurering in de achterliggende organisatie. Gerard Teunissen, directeur van Jarabee: "Niet alleen zullen hulpverleners anders moeten gaan denken, maar is de procesgang en de wijze waarop wij met informatie omgaan ook veranderd."

Jarabee heeft als eerste jeugdzorgaanbieder gekozen voor de implementatie van REGAS, in plaats van de, tot nog toe, sector dominerende registratiesystemen. In samenwerking met THORAX informatieprojecten & advies is een kritische blik naar binnen geworpen om de doelstellingen te kunnen vertalen naar praktische toepassing. Teunissen is positief gestemd over het proces: "Dankzij de flexibele inrichting van REGAS kunnen we met vertrouwen naar de toekomst kijken. Het was zeker geen eenvoudig traject. Het tussen de oren krijgen van de nieuwe werkwijze heeft tijd nodig gehad, maar het resultaat mag er zijn."

De nieuwe manier van werken maakt volgens Bertil Brandse, directeur van THORAX, de weg vrij voor de toekomst. "De sector kent een aantal uitdagingen zoals werken met de PxQ bekostigingsmethodiek, de uitwisseling van informatie met de ketenpartners en de toenemende rol van externe partijen met betrekking tot het toewijzen van zorg. We zijn ervan overtuigd dat instellingen hun koers ten goede kunnen veranderen."

THORAX en REGAS zijn vertegenwoordigd op de Dag van de Jeugdzorg op 16 juni 2010 om de vernieuwingen bij Jarabee toe te lichten.


Deel: ' Zorgvernieuwing krijgt vooruitstrevende vorm in de jeugdzorg '
Lees ook