Provincie Zuid-Holland


17-08-1999

1,1 miljoen provinciesubsidie voor 27 'groene projecten'


recreatie, natuur, landschap en landbouw


-Minder verdroging en minder rioollozingen in het natuurgebied Langeveld in de kop van Zuid-Holland. -Een 'wandelnetwerk' in de Hoeksche Waard. -Cursussen voor hoveniers en aannemers die willen leren hoe je hoogstamboomgaarden in het Groene Hart kunt behouden.
-Een recreatieve vaarroute bij Reeuwijk en Driebruggen.

Aan deze en 23 andere projecten van 'groene organisaties' in Zuid-Holland verleent de provincie in totaal 1,1 miljoen gulden subsidie. Groene organisaties kunnen drie keer per jaar meedoen aan de strijd om het budget dat de provincie beschikbaar heeft om recreatie, natuur, landschap en duurzame landbouw te stimuleren. Tot april waren er 63 projecten ingediend. Daar is nu over beslist door Gedeputeerde Staten. Rekening houdende met het feit dat het jaarbudget 3,4 miljoen gulden bedraagt, hebben GS de 63 aanvragen getoetst aan de subsidieregels, de verdelingscriteria en het beschikbare budget: 27 projecten pasten daar binnen, de overige aanvragen zijn afgewezen. Enkele voorbeelden van projecten die van de provincie subsidie zullen krijgen.

Langeveld
Bij de herinrichting van het natuurgebied Langeveld, boven Noordwijk, in eigendom van de stichting Zuid-Hollands Landschap, gaat het om verbetering van de ecologische verbindingen en om het onderzoeken en verbeteren van de waterhuishouding. Ook verdrogingbestrijding en het aanpakken van ongezuiverde lozingen spelen in dit gebied. Door delen van het terrein te herprofileren kunnen verschillende milieutypen worden hersteld: droog-nat, voedselarm-voedselrijk. Hierdoor zal de biodiversiteit toenemen. Ook vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden voor natuurgerichte recreatie en het aansluiten van Langeveld op recreatieve routes en verbindingen. Na het onderzoek kan hieraan uitvoering worden gegeven. Dit project ontvangt 100.000,00.

Wandelnetwerk Hoeksche Waard
Het project van de Rietgors, een stichting voor agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard, gaat over de aanleg en inrichting van een wandelnetwerk van in totaal 44,5 kilometer. De routes gaan deels over dijken en akkers en langs kreken. En ook langs boerderijen die toegankelijk zijn of aan huisverkoop doen. Er ligt ook een minicamping aan de route. De activiteiten zullen onder meer bestaan uit het inrichten van de routes, de bewegwijzering en het plaatsen van overstapjes en bruggetjes. De Rietgors ontvangt 31.666,00 groene subsidie.

'Houd de bongerds hoog in het Groene Hart'
Het doel van een boomgaardenproject van Landschapsbeheer Zuid-Holland is bijdragen aan het behoud van de cultuurhistorisch waardevolle hoogstamboomgaarden in het Groene Hart. De fruitteelt werd tot begin deze eeuw vrijwel alleen bedreven in hoogstamboomgaarden. Vanaf de jaren dertig werden ze verdrongen door laagstamfruitbomen. De landschappelijke betekenis van hoogstamboomgaarden zit in de groene aankleding van de dorpen en gehuchten, ze geven de boerderijen bescherming en privacy. Het zijn oriëntatiepunten en ze worden uit recreatief oogpunt als aantrekkelijk ervaren. Ecologisch zijn ze zeer van belang: het zijn paradijsjes voor vlinders, vogels, insecten en kleine zoogdieren. Daarnaast heeft de boomgaard een bijzondere betekenis voor zeldzame korstmossen. De activiteiten waaraan de provincie nu 40.000,00 subsidie verleent omvatten een opleiding voor hoveniers en aannemers, het wegwerken van achterstallig onderhoud, cursussen over onderhoud van hoogstamfruitboomgaarden en het bevorderen van de afzet van hoogstamfruit.

Extensief recreatieve verbindingen bij Reeuwijk en Driebruggen Het doel van dit project is een betere ontsluiting van het gebied voor waterrecreatie, gecombineerd met het verder ontwikkelen van recreatieve voorzieningen op agrarische bedrijven, zoals excursies en verkoop van producten. De subsidie 94.372,00 is verleend voor de eerste fase van het project. Deze eerste fase is gericht op het in de vaart brengen van acht voor het gebied traditionele Zuid-Hollandse schouwen (deze bezitten een zekere cultuurhistorische waarde) met een aantal arrangementen waarvoor promotie gemaakt wordt. De bewegwijzerde routes zijn onder meer een aansluiting op het bekende Groene Netwerk van de provincie Zuid-Holland. Er worden in de eerste fase vier routes ontwikkeld. De verenigingen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer 'Weide en Waterpracht' en 'Lange Ruige Weide' zullen boeren stimuleren om op hun boerderijen toeristische en recreatieve voorzieningen te treffen zoals verkoop van streekeigen producten en/of boerderijbezoek en/of logies. Daarnaast zullen excursieprogrammas ontwikkeld worden.

Deel: ' Zuid-Holland 1,1 miljoen subsidie voor groene projecten '
Lees ook