Provincie Zuid-Holland


28-09-1999

Zuid-Holland geeft zorgvernieuwing een impuls


In de afgelopen zomermaanden heeft het provinciebestuur van Zuid-Holland 1,3 miljoen gulden subsidie verleend aan projecten die vernieuwing van de zorg in de regios organiseren provincie Zuid-Holland wil de gezondheidszorg veranderen. Geen eilandjes per sector, waar de zorg per instelling wordt georganiseerd, maar daadwerkelijk problemen oplossen van mensen die nu tussen wal en schip vallen. Niet de provincie maar de regio bepaalt waar behoefte aan is. De nadruk ligt daarbij op de gebruikers van zorg, de zorgvragers. Zo ontstaat er zorg die precies past bij de mensen die deze zorg nodig hebben.

Zuid-Holland heeft eind vorig jaar voor alle regios een eigen budget beschikbaar gesteld. Omdat er per regio is bekeken aan welke projecten behoefte is, ligt in de ene regio het accent op gehandicaptenzorg en in de andere regio het accent op ouderen of mensen met psychiatrische problemen.

Zuid-Holland Noord
Extra aandacht aan mensen die naast een verstandelijke handicap ook nog psychiatrische problemen hebben. Ook in de situatie van verstandelijk gehandicapte ouderen wordt verbetering aangebracht door een intensieve samenwerking tussen ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Verder aandacht aan de overstap van school naar dagbesteding of werk voor mensen met een handicap.

Midden-Holland
Een impuls voor de positie van allochtone zorgvragers omdat is gebleken dat allochtonen minder gebruik maken van de zorg. Voor jongeren met Down Syndroom wordt het mogelijk om naar een speciaal team te gaan waar gezondheidsproblemen worden bekeken.

Westland- Delft Oostland
De positie van de ouderen die dreigen te vereenzamen staat hier centraal. Op allerlei manieren trachten te bewerkstelligen dat ouderen in de eigen woonomgeving een eigen sociaal netwerk hebben. De behoefte aan en het aanbod van de oppasmogelijkheden voor lichamelijk en verstandelijverstandelijk gehandicapte kinderen beter op elkaar afstemmen. Ouders, die hun gehandicapte kind op een gewone school hebben geplaatst, kunnen hun ervaringen delen met ouders die hierin geïnteresseerd zijn.

Den Haag
Het RIAGG gaat samenwerken met de gemeentelijke schuldhulpverlening, zodat mensen die zowel psychiatrische problemen als schulden hebben, goed geholpen worden. Er wordt gewerkt aan het voorkomen dat mensen naar een verpleeghuis moeten, door deze zorg bij de mensen thuis te bieden. Hierdoor kunnen zij langer thuis blijven wonen.

Nieuwe Waterweg Noord
Onderzoeken op welke manier mantelzorgers het beste kunnen worden ondersteund. Meer aandacht voor ouderen met een verstandelijke handicap. Er komt in deze regio een mobiel team voor ondersteuning aan stervenden. Dit team zal vanuit het ziekenhuis worden georganiseerd.

Rijnmond en Zuid-Hollandse eilanden
Samenwerking tussen landbouw en zorg, waardoor gebruikers van de zorg (gehandicapten, mensen met psychiatrische problematiek) in de landbouw kunnen gaan werken. Ook zal er intensief worden samengewerkt tussen ouderenzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg zodat ouderen met een verstandelijke handicap goed kunnen worden ondersteund.

Zuid-Holland Zuid
Een systeem van zorgbemiddeling moet mensen die op een wachtlijst staan, tijdelijk een alternatief bieden. Meer aandacht voor het opheffen van eenzaamheid en isolement van mensen met psychiatrische problemen.

Provinciale projecten
Er zijn ook enkele projecten, die de regiogrens overschrijden. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om de ontwikkeling van regionale netwerken, waarin verslaafde moeders en hun babys worden geholpen. Deze netwerken worden vanuit de reguliere zorgcircuits worden opgezet. Er komt meer samenwerking om jongeren, die verstandelijk gehandicapt zijn en zware psychiatrische problemen hebben, op een adequate manier te helpen. Op provinciaal niveau aandacht besteden aan de manier waarop belangenbehartiging van mantelzorgers gestalte kan krijgen en op welke wijze deze mantelzorgers ondersteund kunnen worden. Het is de bedoeling dat de positie van mantelzorgers ook in de regiovisies zorg worden betrokken.

Deel: ' Zuid-Holland geeft zorgvernieuwing impuls '
Lees ook