Provincie Zuid-Holland

Persbericht

18-06-2002
8 Gehonoreerde stedelijke Vernieuwingsprojecten in 2002

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben 8 stedelijke vernieuwingsprojecten gehonoreerd voor een bedrag van zeven miljoen Euro. Steeds meer gemeenten slagen erin om kwalitatief goede projecten voor stedelijke vernieuwing te maken. Gedeputeerde voor Stedelijke Vernieuwing Marcel Vissers is verheugd dat gemeenten erin geslaagd zijn hoogwaardige integrale projecten in te dienen. Inmiddels zijn er meer te honoreren projecten dan het beschikbare stedelijke vernieuwingsbudget van de provincie toe laat. De provincie heeft dan ook gekozen om naast het stedelijke vernieuwingsgeld de nog niet bestede gelden uit het stadsvernieuwingsfonds te gebruiken. Het totaalbudget voor de stedelijke vernieuwing was 30,6 miljoen Euro voor projectgemeenten. Inmiddels is voor 2003 nog 4,4 miljoen beschikbaar.

Dit jaar dienden 16 projectgemeenten achttien projecten in. Bij de voorlopige verdeling in mei werden 5 gemeenten gehonoreerd voor 5 projecten namelijk: Hillegom: herstructurering woonzorgcomplex en ontwikkeling van het St.Jozefpark
Leiderdorp: lokatie: De Schansen
Giessenlanden: lokatie: De Werf Achel
Liesveld: lokatie: Groot Ammers
Zevenhuizen-Moerkapelle: Dorpskern: Zevenhuizen

Als gevolg van de reacties op de voorlopige verdeling van de tweede ronde in mei zijn de aanvragen van Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp en Oud-Beijerland alsnog geheel of gedeeltelijk gehonoreerd. Voor Leidschendam-Voorburg hebben GS een extra voorwaarde gesteld die betrekking heeft op aanbod en regionale spreiding van goedkopere woningen in stadsgewest Haaglanden. Voor Pijnacker-Nootdorp zal de lokatie Pijnacker-Noord verbeterd worden en in Oud-Beijerland zal dit in het Havenkwartier gebeuren.

De ingediende projecten werden voornamelijk getoetst op: herstructurering van naoorlogse wijken met slechte openbare ruimte, integrale vernieuwing van een aantal dorpscentra waarbij verbetering van openbare voorzieningen en verwijdering van bedrijvigheid aan de orde zijn.

Voor de 8 projecten geldt dat er specifiek aandacht is voor bijzondere doelgroepen (gehandicapten, allochtonen, senioren en jongeren), de verbetering van zorgvoorzieningen en aspecten die de openbare ruimte aangaan zoals het bevorderen van fietsgebruik, het energieverbruik per woning terugdringen en het verbeteren van de ecologische waarde door te investeren in groen en water.

Naast deze reserveringen is er voor drie projecten een bijdrage voor bodemsanering van 444.936. Verder krijgen 23 gemeenten geld voor de bestrijding van geluidhinder veroorzaakt door rail- en verkeerslawaai. Hiervoor is een bedrag gereserveerd van ruim 1.1 miljoen.

Deel: ' Zuid Holland honoreert acht stedelijke Vernieuwingsprojecten '
Lees ook