Provincie Zuid-Holland

Persbericht

Provincie Zuid-Holland krijgt f15 miljoen voor bedrijventerreinen

De provincie Zuid-Holland ontvangt 15 miljoen gulden subsidie van het ministerie van Economische Zaken voor een viertal projecten voor bedrijventerreinen. Dit gebeurt in het kader van de Tender InvesteringsProgramma's Provincies (TIPP), een subsidieregeling die Economische Zaken vorig jaar in het leven riep. Zuid-Holland krijgt nu de maximaal toe te kennen subsidie per provincie voor de eerste tender, een soort aanbestedingsprocedure. Gedeputeerde Economische Zaken D. Dekker is hier bijzonder verheugd over. De provincie Zuid-Holland verhoogt de rijkssubsidie met 15 tot 20%, dus met 2,25 tot 3 miljoen gulden.

Het ministerie verstrekt in vier jaar tijd landelijk een bedrag van 300 miljoen gulden aan TIPP-subsidie. Ieder jaar kunnen de provincies een zogenaamd investeringsprogramma indienen met één of meer, door gemeenten aangedragen, projecten. Voorwaarde is dat er bij deze projecten sprake is van een verwacht financieel tekort. Voor de eerste tender is er in totaal 75 miljoen gulden toegekend aan vijf provincies.

De TIPP-subsidie voor Zuid-Holland gaat naar herstructureringsprojecten voor de verouderde bedrijventerreinen Spaanse Polder in Rotterdam en Grote Polder in Zoeterwoude, en naar de te ontwikkelen nieuwe bedrijventerreinen Gouwe Park in de gemeente Moordrecht bij Gouda en Oostvlietpolder in Leiden. Deze nieuwe terreinen kunnen een impuls geven aan de economische ontwikkeling in de betrokken gebieden. Op deze wijze kan tevens ruimte worden gecreëerd voor een goed herstructureringsproces voor de verouderde bedrijventerreinen in die gebieden. Bovendien kan met de vier projecten het tekort aan ruimte voor bedrijven in de regio's Rijnmond, Leidse agglomeratie en Midden-Holland op effectieve wijze worden aangepakt. Voor het realiseren van de vier projecten in Zuid-Holland investeren gemeenten en bedrijfsleven samen ongeveer 285 miljoen gulden. Met de toekenning van de TIPP-subsidie en de bijdrage van de provincie is de benodigde totale investering van ruim 300 miljoen gulden mogelijk gemaakt.

Het bedrag van 15 miljoen gulden is in principe toegezegd. Op deze basis kunnen de projecten starten en voorschotten worden verleend. Na de totstandkoming van het project wordt uitgerekend hoeveel het tekort werkelijk is geweest. Dan volgt eventueel een afrekening.

De tweede TIPP-tender, voor 2001, begint naar verwachting op 3 september en eindigt op 3 december. Op dat moment is er 90 miljoen gulden te verdelen, waarvoor in beginsel zes provincies in aanmerking komen. Zuid-Holland dingt dit najaar opnieuw mee. De gemeenten kunnen voor 1 oktober projecten bij de provincie indienen.

Deel: ' Zuid-Holland krijgt f15 miljoen voor bedrijventerreinen '


Lees ook