Provincie Zuid-Holland


18 mei 1999

Zuid-Holland: meer geld voor bedrijfsterreinen

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland willen Rijkssubsidie voor acht economische projecten in de provincie. Dat hebben ze vandaag / 18 mei in een brief aan de staatssecretaris van Economische Zaken drs. G. Ybema voorgesteld. De nieuwe gedeputeerde D. Dekker van economisch beleid wijst op de eigen problematiek in dit deel van de Randstad. "Enerzijds zijn bedrijfsterreinen nodig met het oog op de werkloosheid in de grote steden, anderzijds is er ruimtenood voor bedrijven. Bedrijvigheid geeft hier ook al snel verkeers- en milieu-effecten". Bedrijven trekken weg. Daarom vindt Dekker "hier is het probleem het grootst". Hij vindt dat Zuid-Holland recht heeft op ruimere steun van het Rijk voor bedrijfsterreinen.

De provincie moet jaarlijks de prioriteitsvolgorde opstellen voor besteding van de zogenaamde StiREA-gelden uit de stimuleringregeling ruimte voor economische activiteiten van EZ. GS toetste de acht voorstellen van de gemeenten en zette twee projecten bovenaan: Wilton-haven in Schiedam en Oostvlietpolder in Leiden. GS steunt Schiedam in haar verzoek voor het maximale subsidiebedrag van f 7,5 miljoen. De provincie had zelf onlangs al f 4 miljoen in herinrichting van dit verpauperd terrein gestoken. Na bodemsanering kunnen hier op 65 hectare "nat terrein" binnen enkele jaren 18oo arbeidsplaatsen gaan ontstaan. In de Leidse regio is het tekort aan terreinen zo urgent, dat de Oostvlietpolder met 4000 nieuwe arbeidsplaatsen voorrang in de afweging krijgt. De provincie heeft met Leiden afspraken gemaakt over inrichting van deze polder.

Duurzaam
Daarnaast vraagt Dekker aandacht voor een plan van Bleiswijk en Zoetermeer. Zij ontwikkelen samen het terrein Hoefweg van 141 ha voor de Haagse en Rotterdamse regio. Het noordelijk deel wordt distributieterrein, het zuidelijk deel wordt gekoppeld aan de veiling en glastuinbouwbedrijven, de zogenaamde agri-business. In het plan is oog voor een duurzame opzet. Dat spreekt Dekker sterk aan, want hij wil - in de geest van het Collegeprogramma van het nieuwe provinciebestuur - voorrang geven aan terreinen met innovatief en duurzaam gebruik van de schaarse ruimte. Ook let hij op het aantal arbeidsplaatsen per hectare en een regionale aanpak.

Het doel van de Rijksregeling StiREA (Stimulering Ruimte voor Economische Activiteiten) is gemeenten te stimuleren bedrijfsterreinen of toeristische projecten aan te leggen of te vernieuwen. Voorwaarde is dat het plan past in regionale visies op bedrijfsterreinen en dat overheden en het bedrijfsleven met het plan instemmen. Gemeenten moeten zelf bijdragen. Ook mogen er (binnenkort) geen planologische problemen zijn. Aan deze eisen voldoen de plannen.

GS geven steun aan vernieuwing van bestaande projecten in: 1 Schiedam Wilton-haven 65 ha. 1800 pl.
2 Zoeterwoude Grote Polder 30 ha. 2700 pl.
3 Noordwijk Zeewaardig 4 ha. 600 pl.

(toeristisch project)

Voor ontwikkeling van nieuwe projecten stellen GS voor : 1 Leiden Oostvlietpolder 40 ha. 4000 pl.
2 Bleiswijk Hoefweg 41 ha. 4230 pl.
3 Moordrecht Gouwepark 43 ha. 2200 pl.
4 Rijnsburg Klei-Oost 15 ha. 1500 pl.
5 Oegstgeest Rijnfront 10 ha. 1100 pl.

In de StiREA regeling wordt het beschikbare budget van 50 miljoen gulden landelijk gelijk verdeeld over de ontwikkelings- en revitaliseringsprojecten (ieder 25 miljoen). De staatssecretaris neemt in juli een besluit. De projecten moeten binnen anderhalf jaar daarna starten.

Deel: ' Zuid-Holland meer geld voor bedrijfsterreinen '
Lees ook