Provincie Zuid-Holland


19 januari 1999

Provincie ondersteunt projecten cultuurbehoud
3,5 miljoen voor 50 projecten in 1998

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben in 1998 in totaal 3,5 miljoen gulden toegekend aan projecten op het gebied van cultuurbehoud. Dit valt op te maken uit de Voortgangsrapportage Plan Cultuurbehoud. De ruim 50 projectsubsidies zijn toegekend via de 'Subsidieverordening Cultuurbehoud Zuid-Holland 1998-2000'. Deze verordening heeft tot doel om activiteiten te ondersteunen op de gebieden van monumentenzorg, archeologie, musea en geschiedbeoefening.

Voor 1999 is een budget beschikbaar van ruim 3,8 miljoen gulden.

Monumenten en ruimtelijke kwaliteit
Vanuit de gedachte dat cultureel erfgoed bijdraagt aan ruimtelijke kwaliteit is in totaal 800.000 gulden bijgedragen aan twintig projecten gericht op instandhouding, verbetering of ontwikkeling van monumenten en/of die van hun omgeving. Zo ontving de Stichting Museum voor de Bloembollenstreek in Lisse 60.000 gulden voor hergebruik van oude bollenschuren. Onderzoek naar versterking van cultuurhistorische waarden is ondersteund met 50.000 gulden aan de gemeente Alphen aan den Rijn voor het Actieplan Cultureel Erfgoed Aarlanderveen. Ook zijn verscheidene herinrichtingsprojecten gesubsidieerd waaronder herinrichting van het erf van landgoed Dordwijk in Dordrecht (75.000 gulden) en restauratie van rieten daken van een aantal monumentale beeldbepalende boerderijen in de Rijnstreek (variërend van 3.000 tot 40.000 gulden).

Publieksparticipatie
Betrokkenheid van het publiek bij cultureel erfgoed is gestimuleerd via subsidies voor projecten op het gebied van voorlichting, onderzoek en recreatie (totaal ruim 170.000 gulden). In dit kader ontving bijvoorbeeld de Stichting Boerderij en Erf Alblasserwaard en Vijfheerenlanden subsidies voor oprichting en
voorlichtingsactiviteiten (totaal ruim 30.000 gulden). Het Kunstgebouw in Rijswijk is ondersteund met 50.000 gulden voor twee publieksprojecten waarbij fotografen op kunstzinnige wijze het cultureel erfgoed in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden in beeld brachten. Ook is onder meer een subsidie van 25.000 gulden gegeven voor een educatieve film van de Vereniging voor Natuurbescherming 's-Gravenhage0 e.o. over cultuur en natuur op het landgoed Clingendael in Wassenaar.

Molens
Diverse molenstichtingen in Zuid-Holland ontvingen in totaal een bedrag van ruim 730.000 gulden als steun voor restauratie van twintig molens. Instandhouding van zo'n 140 molens is verder ondersteund via subsidie voor onderhoud (totaal ruim 630.000 gulden) en draaipremies (totaal 150.000 gulden). In het geval van molen De Hoop Doet Leven in Rijnsburg stelde de provincie 75.000 gulden beschikbaar voor de voorgenomen verplaatsing van deze molen naar Voorhout. Dit vanwege de achteruitgang van de molenbiotoop door de oprukkende veilingbebouwing.

Archeologie
Met 400.000 gulden zijn in totaal 25 subsidie-aanvragen op het gebied van archeologie gehonoreerd. Een viertal aanvragen (van elk 50.000 gulden) is niet gehonoreerd, mede omdat voldoende budget ontbrak. De wel gesubsidieerde projecten betroffen zowel steun voor instandhouding, opgraving/restauratie als deskundigheidsbevordering. De gemeente Den Haag ontving 25.000 gulden voor conservering en restauratie van vier Romeinse mijlpalen, aangetroffen op de Vinex-locatie Wateringse Veld. Ook is 25.000 gulden bijgedragen aan onderzoek naar een 13e eeuwse begraafplaats in Hellevoetsluis, uitgevoerd door het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van de gemeente Rotterdam. Gouda kreeg 10.000 gulden voor het opstellen van een Archeologische Basiskaart die gebruikt zal worden voor voorlichting over en beheer van archeologisch waardevolle terreinen in deze gemeente.

Musea en geschiedbeoefening
De Vereniging Cultureel Erfgoed (VCE) ontving in totaal ruim 560.000 gulden. Naast uitoefening van haar reguliere consulentenfunctie voor musea en historische verenigingen in Zuid-Holland heeft de VCE hiermee ook projecten ondersteund op het gebied van conservering en registratie van museale voorwerpen. Verder zijn vijf musea gesteund met een projectsubsidie van 5.000 gulden voor acties m.b.t. voorlichting, restauratie en herinrichting.

Budget 1999
Voor 1999 is de verdeling per subsidiecategorie als volgt: ruimtelijke kwaliteit: 0,95 miljoen; publieksparticipatie: 0,25 miljoen; molens: 1,65 miljoen; archeologie: 0,4 miljoen; musea/geschiedbeoefening: 0,57 miloen. Informatie over de subsidieregeling, wijze van aanvragen en behandelen en een brochure kunt u verkrijgen bij bureau Cultuur van de provincie Zuid-Holland, telefoon 070 441 73 02.

0-0-0-0-0-0-0-0-0

Deel: ' Zuid-Holland ondersteunt cultuurbehoud met 3,5 miljoen '
Lees ook