Provincie Zuid-Holland


01-03-2000

Ruim 2 miljoen voor groene subsidies
34 projecten gehonoreerd

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben in totaal ruim twee miljoen gulden toegekend aan groene subsidies. De aanvragen zijn ingediend gedurende de laatste vier maanden van het vorig jaar. In totaal zijn 34 projecten in de prijzen gevallen. Het geld wordt toegekend op basis van een provinciale subsidieregeling, die in 1997 in het leven is geroepen voor de ontwikkeling en uitvoering van groene projecten. Natuur, landschap, recreatie en duurzame landbouw zijn hierbij centrale themas. De subsidie wordt driemaal per jaar toegekend. De volgende projecten springen in het oog.

Tiendgorzen
Het project "Uitvoering inrichtingsplan Tiendgorzen", ingediend door Natuurmonumenten, betreft de aanleg van een krekensysteem en een wandelroute in het natuurgebied de Tiendgorzen. De natuurwaarde van de Tiendgorzen wordt verhoogd en hersteld door het aanleggen van een krekensysteem, het dichten van de dijksloot en het openen van de buitenkade. Voor recreatief gebruik komt er een wandelpad, een infopaneel, een voorlichtingsruimte en een uitkijkpost. Het gebied is gelegen nabij de pont naar Tiendgemeenten. Bezoekers kunnen vanaf dit punt gebruik maken van de horecavoorziening, wandelen op de Tiendgorzen of met de pont naar Tiengemeten. Het project ontvangt een subsidie van f 146.000.

Agrarisch natuur en landschapsbeheer
Het project ingediend door de Agrarische natuur- en landschapsvereniging Geestgrond betreft het stimuleren van agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de Duin- en Bollen-streek. Dit wil de vereninging doen door het geven van voorlichting, het opzetten en uitvoeren van projecten op het gebied van houtwallenbeheer, graslandbeheer, erfbeplanting, natuurvriendelijk oeverbeheer en bedrijfsna-tuurplannen. Aan de Anlv Geestgrond wordt een bedrag van f 72.500 toegekend.

Steunpunt landbouwzorg Zuid-Hollandse eilanden
Dit project betreft het opzetten van een regionaal steunpunt voor landbouwzorg op de Zuid-Hollandse eilanden. Uitgangspunt is het mogelijk maken van een combinatie van zorgen en werken in de landbouw. De zorg kan zich richten op verschillende doelgroepen, zoals geestelijk gehandicapten of mensen met psychiatrische problemen. Aldus onstaan zorgboerderijen, waar vormen van zorg en agrarische functies gecombineerd kunnen worden.
Het steunpunt landbouwzorg heeft als doelen het informeren en bij elkaar brengen van partijen rond landbouwzorg; het adviseren en begeleiden van ondernemingen; het monitoren van praktijkervaringen en belangenbehartiging. Na de pilotfase is het de bedoeling dat de stuurgroep de verdere ontwikkeling autonoom trekt. Het SBI centrum Platteland Zeeland ontvangt voor het opzetten van dit steunpunt een subsidie van f 42.650.

De Balijroute
Projectbureau Lopende Zaken is de initiator van dit project. Het project Grote Balijroute betreft de voorbereiding, de aanleg en informatievoorziening van een wandelroute Grote Balijroute in het Balijbos in de Groenblauwe Slinger. Het pro-ject bevat de bewegwijzering van de lijnroute, plaatsen van infopanelen en het uitbrengen van een folder. Door de realisatie van het project ontstaat een bewegwijzerde verbinding vanuit Zoetermeer via het Balijbos naar het Bieslandse Bos en de Delftse Hout. Tevens wordt er een in-formatiefolder uitgebracht voor het gehele gebied tussen Zoetermeer en Delft. Het project ontvangt een bijdrage van f 27.395

De Hemmen
Het project Eilandengroep De Hemmen betreft de aanleg van recreatieve voorzieningen (aanleg/rustpunt) op een eilandje in de Braassemermeer in de gemeente Jacobswoude. De eilandengroep De Hemmen maakt deel uit van een aantal eilandjes in de Braassemermeer. Het project betreft het vernieuwen en uitbreiden van de steigers, aanleg van een kanosteiger, het plaatsen van picknickbanken en het plaatsen van informatiepanelen. Het plan richt zich op zowel watersporters als kanovaarders. Deze subsidie van f 78.600 wordt verleend voor de voorzieningen die ten goede komen aan de kanovaarders.

Deel: ' Zuid-Holland Ruim 2 miljoen voor groene subsidies '
Lees ook