Provincie Zuid-Holland

Persbericht

24-02-2003
Provincie toegetreden tot Glastuinbouw-ontwikkelings- maatschappij Bleiswijk

Vandaag zijn op het Provinciehuis de akten ondertekend waardoor de provincie Zuid-Holland formeel deelnemer wordt in de Glastuinbouw-ontwikkelingsmaatschappij Overbuurtsche polder te Bleiswijk. Daarmee verwerft de provincie een belang in een regie- en uitvoeringsorganisatie, die eerder speciaal werd opgericht ten behoeve van de realisering van uitplaatsinglocaties voor de glastuinbouw. In de ontwikkelingsmaatschappij nemen reeds de Ontwikkelings- en Participatiemaatschappij Publieke Sector BV (OPP, een dochter van de Bank Nederlandse Gemeenten) en de gemeente Bleiswijk deel. De ontwikkelingsmaatschappij heeft het karakter van een publiek - private samenwerking in een privaatrechtelijke rechtsvorm (een Commanditair Vennootschap). De provincie Zuid-Holland draagt 2 miljoen euro bij in het risicodragend vermogen van de ontwikkelingsmaatschappij.

Vandaag tekenden Gedeputeerde Leen van der Sar, burgemeester Jaap Wolf van de gemeente Bleiswijk, directeur Gerard Rodewijck van OPP en directeur Frank Overing van de Glastuinbouw-ontwikkelingsmaatschappij Overbuurtsche polder de akten, die de toetreding van de provincie Zuid-Holland tot de Glastuinbouw-ontwikkelingsmaatschappij vastleggen.

Voorgeschiedenis
In Bleiswijk werd in 2000 een samenwerkingsovereenkomst voorbereid om met een aantal partijen, waaronder de provincie, het plangebied Overbuurtsche polder te ontwikkelen tot nieuw glastuinbouwgebied. Het doel was om verplaatsingsmogelijkheden te bieden voor het glas. Aanvankelijk vooral ten behoeve van tuinders binnen de gemeente die als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de aanleg van de HSL, van hun plek moesten. Om uiteenlopende redenen besloot een aantal van de partners hun besluit om toe te treden, uit te stellen. De gemeente Bleiswijk en OPP gingen wel over tot oprichting en in 2001 was de ontwikkelingsmaatschappij een feit.

In hetzelfde jaar besloot de provincie deel te nemen in de regionale ontwikkelingsmaatschappij `het Nieuwe Westland' die het integraal ontwikkelingsplan Westland uitvoert. Als gevolg waarvan zo'n 700 ha glas uit het Westland zal moeten verdwijnen. In 2002 kwam het convenant over de Westlandse Zoom tot stand, dat zou leiden tot het vertrek van nog eens 200 ha. glas. Er bestaat dus een grote behoefte aan vervangende ruimte voor glastuinbouw in Zuid-Holland.

Glastuinbouwcomplex
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland willen een duurzame en hoogwaardige ontwikkeling van het glastuinbouwcomplex in Zuid-Holland. Hiervoor is de concentratie van het glastuinbouwcomplex nodig in de Glas-as: het gebied lopend van het Westland via de B-Driehoek, Pijnacker naar de Zuidplaspolder.
In de zogenaamde Glasnota was al aangekondigd dat de provincie kracht wil zetten achter de realisatie van deze ruimtelijke plannen door actieve deelname via regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Door deze deelneming is de provincie nu directer betrokken bij het gehele proces van uitplaatsing en nieuwvestiging. Voorwaarde voor de deelneming was dat de ontwikkelingsmaatschappij in Bleiswijk een regionale rol als uitplaatsinglocatie voor glas zou gaan spelen. In het verlengde hiervan wordt ernaar gestreefd de buurgemeenten van Bleiswijk alsnog bij het proces te betrekken.

Ontwikkelingsmaatschappij
De nieuwe ontwikkelingsmaatschappij biedt extra mogelijkheden om tot realisering van het nieuwe glastuinbouwcomplex te komen. De gemeente en de provincie dragen geen bevoegdheden over, ze blijven hun publieke taken gewoon uitvoeren. Wel kunnen door middel van de regionale ontwikkelingsmaatschappij gezamenlijk gronden worden verworven waarop het glastuinbouwcomplex wordt gerealiseerd.

De provincie wil een aandeel van 2 miljoen euro in het eigen vermogen van de glastuinbouwontwikkelingsmaatschappij voor haar rekening nemen. Ook in de Beheer BV, welke als beherend vennoot in de commanditaire vennootschap zal optreden zal de provincie een belang nemen.

De besluitvorming over de deelneming vond al eerder plaats tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 16 oktober 2002. Na de verplichte ter inzage legging, gedurende zes weken ten behoeve van de referendumwet, en vervolgens de goedkeuring van de deelneming door de minister van Binnenlandse Zaken kon vandaag worden overgegaan tot de notariële vastlegging van de toetreding door de provincie.

Deel: ' Zuid Holland toegetreden tot Glastuinbouw-ontwikkelings- maatschappi.. '
Lees ook