Provincie Zuid-Holland


19 januari 1999

Recreatie belangrijk voor leefbaar Zuid-Holland Na uitvoerige dialoog: recreatievisie vastgesteld

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland trekken de komende jaren ruim drie miljoen gulden uit om het recreatieve aanbod veelzijdiger en aantrekkelijker te maken. GS doen dat zoveel mogelijk op regionale schaal, in samenwerking met onder meer gemeenten, natuur- en recreatieschappen en Water- en Hoogheemraadschappen. De wensen van de inwoners van Zuid-Holland zijn hierbij een belangrijke factor. Ook andere sectoren zoals toerisme, cultuur en sport zijn en worden actief betrokken bij de verdere ontwikkeling van de recreatie in Zuid-Holland.

Kwaliteit en bereikbaarheid
Juist in de provincie Zuid-Holland blijft recreatie belangrijk voor de leefbaarheid. Dat wordt onderstreept door de nieuwe provinciale recreatienota Recreatie 2000+, die vandaag door GS is vastgesteld. Hierin kiezen GS voor een versterking van de kwaliteit en bereikbaarheid van het recreatieve aanbod. Met name recreatievoorzieningen dichtbij de stad hebben prioriteit. Met deze nota hebben GS duidelijk positie gekozen. Het Rijk heeft haar verantwoordelijkheden op dit terrein afgebouwd, maar wij pakken in Zuid-Holland juist de verantwoordelijkheid op.

GS willen meer aandacht besteden aan het rendement van het recreatiebeleid, zowel organisatorisch als financieel. Uiteindelijk kunnen in de visie van GS de bestaande natuur- en recreatieschappen worden uitgebreid tot een beperkt aantal grotere samenwerkingsverbanden.

dialoog
GS hebben Recreatie 2000+ opgesteld in samenwerking met bestuurlijke vertegenwoordigers van de Stadsregio Rotterdam, Stadsgewest Haaglanden en de Vereniging van Zuid-Hollandse gemeenten. Over de hoofdlijnen van het nieuwe provinciale beleid en de (regionale) uitwerking ervan, heeft de provincie vervolgens met een groot aantal vertegenwoordigers van gemeenten, regiobesturen, maatschappelijke organisaties en besturen van natuur- en recreatieschappen gediscussieerd. Ook het onlangs gehouden mini-congres van de VZHG en Provinciale Staten had Recreatie 2000+ als thema.

aanpak
De resultaten van deze Recreatiedialoog zijn opgenomen in een Plan van Aanpak, behorende bij de nota. "Het Plan van Aanpak en de nog in te stellen Begeleidingscommissie Recreatie staan er borg voor dat de beleidsvoornemens van Recreatie 2000+ ook daadwerkelijk worden uitgevoerd", zo licht gedeputeerde Van der Goot toe. Het Plan van Aanpak geeft voor de eerste periode 1999-2000 prioriteit aan de verbetering van de kwaliteit en bereikbaarheid van de groengebieden tussen LeidenRotterdam, Den Haag-Rotterdam en de daar geplande projecten zoals de Groenblauwe Slinger, Zoetermeer Zuidplas en Landgoederenzone Haaglanden.

Soms is de provincie initiatiefnemer, maar meestal zullen dat partners in de regios zijn, waarbij de provincie ondersteuning zal verlenen bij de realisering. Het Plan van Aanpak zal jaarlijks worden geëvalueerd en geactualiseerd.

De Recreatievisie 2000+ zal op 26 februari worden behandeld in Provinciale Staten.

0-0-0-0-0

Deel: ' Zuid-Holland trekt 3 miljoen uit voor veelzijdige recreatie '
Lees ook