Provincie Zuid-Holland


8 februari 1999

Provincie waarschuwt PROAV

De Provincie Zuid-Holland heeft het Provinciaal Afvalverwijderings-bedrijf Zuid-Holland N.V. (PROAV) in Dordrecht een schriftelijke waarschuwing gegeven. Aanleiding voor deze actie is een forse toename van het aantal stankklachten dat in de periode van 30 januari tot en met 3 februari werden gemeld bij de provinciale Milieutelefoon. De stankoverlast is het gevolg van de ontsnapping van stortgas door uitbreiding van het gasonttrekkingssysteem bij de afvalberging 3e Merwedehaven.

De brief aan de PROAV bevat directe aanwijzingen om de stankoverlast te beëindigen. Dit is mogelijk door zorgvuldiger te werken, bij de uitvoering rekening te houden met de belangen van de omwonenden en de afzuiginstallatie voor gassen versneld aan te leggen. Indien het bedrijf niet voldoet aan de opdracht is de provincie voornems om via bestuursrechtelijke maatregelen corrigerend op te treden.

reactie
De PROAV heeft de provincie Zuid-Holland inmiddels schriftelijk laten weten maatregelen getroffen te hebben. De werkzaamheden zullen versneld worden uitgevoerd door het inzetten van meer mankracht en er zal ook zorgvuldiger worden gewerkt, waarbij ook zal worden gelet op de windrichting. Het bedrijf verwacht dat uitbreiding van de installatie nu medio maart gereed zal zijn. Ondanks deze toezeggingen zal de provincie de situatie nauwgezet blijven controleren. Als de maatregelen onvoldoende blijken te zijn, wordt het bedrijf hierop aangeproken.

verdere actie
Hoewel uit eerdere onderzoeken geen direct verband is te leggen tussen gezondheidsklachten van omwonenden en de activiteiten van de PROAV, staat de provincie positief ten opzichte van de initiatieven voor een onafhankelijk onderzoek. Dit deelde de verantwoordelijke gedeputeerde Jaap Wolf vrijdag mee in de Statencommissie voor Milieu en Grootstedelijk Gebied Rotterdam.

De stankgehinderden zullen in de loop van de week via een speciale bewonersbrief door de provincie worden geïnformeerd over de verdere gang van zaken.

Klachtennummer
Voor het indienen van stankklachten over de PROAV is maar een direct telefoonnummer, dat van de provinciale milieutelefoon: 070 - 441 61 11. De provincie is namelijk voor de PROAV de handhavingsinstantie. De milieutelefoon is 24 uur per dag bereikbaar.

Deel: ' Zuid-Holland waarschuwt PROAV wegens stankoverlast '
Lees ook