Provincie Zuid-Holland


03-12-1999

GS willen fors investeren: Evenwicht in investeringen voor wegen en openbaar vervoer


Extra investeren in verkeersveiligheid, openbaar vervoer en oplossen van knelpunten in het wegennet en evenwicht brengen in de bestedingen voor openbaar vervoer en wegen. Dat staat in het voorstel dat Gedeputeerde Staten (GS) vandaag aan provinciale staten hebben gezonden. GS denken voor hun plannen jaarlijks ongeveer 12 miljoen gulden extra nodig te hebben, bovenop de gelden die reeds in het werkprogramma voor het strategisch mobiliteitsplan waren uitgetrokken. Dat geld komt wellicht deels uit de vrije ruimte in de begroting, maar ook deels uit een verhoging van de motorrijtuigenbelasting.

In april presenteerden GS hun nieuwe plannen in het collegeprogramma onder de titel "duurzaam en gedurfd". Daarin werden de uitgangspunten voor uitbreiding van de infrastructuur behoorlijk gewijzigd. Leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid zijn uitgangspunten voor aanleg van nieuwe wegen geworden. Gelijktijdig werd gesteld dat er evenwicht moet komen in de besteding van gelden voor verkeer en vervoer. Dus evenveel geld voor nieuw(-e)
openbaarvervoer(-voorzieningen) als voor aanleg wegen.

Extra geld

Al eerder presenteerden GS plannen voor de aanleg en/of optimalisering van vijf grote infrastructurele projecten. Daarmee is een investering van 50 miljoen gulden gemoeid. Om het beoogde evenwicht te krijgen in investeringen willen GS extra geld uittrekken. Dat kan maar gedeeltelijk uit de reguliere begroting. In de toekomst verwachten GS echter dat de vrije ruimte niet voldoende zal zijn. Daarom stellen GS voor door middel van een verhoging van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting jaarlijks 12 miljoen gulden extra binnen te krijgen. Gedeputeerde M. Houtman: ,,Wat we hiermee willen bereiken is dat er duidelijke koppeling komt tussen het autoverkeer en het openbaar vervoer. Het komt er eigenlijk op neer dat de kwaliteitsslag die we met het openbaar vervoer willen maken gedeeltelijk door de automobilist wordt opgebracht." De verhoging die GS voor ogen staan is in totaal maximaal 2,2 opcenten, te beginnen in 2003 en uit te smeren in 3 jaren. Per kenteken betekent dat uiteindelijk vanaf 2005 gemiddeld maximaal tien gulden extra of minder naar gelang de dan aanwezige begrotingsruimte. Daaruit worden dan anders dan in het verleden uitsluitend verkeer en vervoer projecten betaald.

Ambitieuze plannen

De komende jaren wordt de bevoegdheid van de provincie waar het gaat om regionaal openbaar vervoer uitgebreid. Zuid-Holland heeft ambitieuze plannen op dat gebied. Te denken valt aan de ontwikkeling van light railprojecten als de ZoRo in het kader van RandstadRail en de Rijn Gouwelijn. Maar ook kleinere projecten zoals busbanen en voorrangssystemen voor een snellere doorstroming van het openbaar vervoer moeten ervoor zorgen dat die kwaliteitsslag gemaakt wordt. Hierbij moet gedacht worden aan A12 Gouda-Den Haag, de A44 Leiden-Den Haag en de A 15 Gorinchem-Papendrecht.

Voor korte verplaatsingen propageren GS de fiets. Gemeenten zijn gevraagd mee te werken aan de ontwikkeling van een nieuw Provinciaal Fietsplan. Enkele honderden nieuwe verbindingen zijn hiervoor aangemeld. Een flink deel hiervan willen GS in het nieuwe plan, dat volgend jaar klaar moet zijn, opnemen. De eerste nieuwe paden kunnen dan in 2002 worden aangelegd. Verder willen GS onder meer overdekte fietsenstallingen plaatsen bij bushalten.

Provinciale staten praten 15 december over het voorstel.

Deel: ' Zuid Holland wil investeren in wegen en openbaar vervoer '
Lees ook