Provincie Zuid-Holland


21-12-1999

Provincie zet zich in voor terugdringen autogebruik nieuwe taken op het gebied van vervoermanagement


Zuid-Holland wil de komende jaren een impuls geven aan vervoermanagement. Vanaf volgend jaar worden de taken van het Rijk op dit gebied gedecentraliseerd naar de provincie. Uiteindelijke doelstelling is het terugdringen van individueel autogebruik voor woon-werk verkeer. In 200o besteedt Zuid-Holland hieraan ruim een miljoen gulden, verdeeld over drie regionale adviespunten.

Bedrijven en instellingen kunnen door actief vervoermanagement een vermindering van het individueel autogebruik door hun werknemers verwezenlijken van 10 tot 20 procent. Het gaat dan om zaken als het stimuleren van het gebruik van de fiets en openbaar vervoer, organiseren van collectief bedrijfsvervoer, carpoolen en vanpoolen. Hoewel er interesse is, zijn nog niet voldoende bedrijven actief. De provincie gaat daar via haar nieuwe (gedecentraliseerde) taken een impuls aan geven.

In de periode tot en met 2004 is er jaarlijks ruim 1 miljoen gulden beschikbaar voor vervoermanagement. Dat geld wordt verdeeld over drie (reeds bestaande) regionale adviespunten in Midden-Holland, Rijn- en Bollenstreek en Zuid-Holland Zuid. Deze adviespunten benaderen in hun regio bedrijven en instellingen met meer dan 50 medewerkers. Ook samen met gemeenten kan het autogebruik van en naar het werk worden teruggedrongen. Bijvoorbeeld bij de aanleg en herstructurering van bedrijfsterreinen, door parkeernormering en het meenemen van voorwaarden in de milieuvergunning van een bedrijf.

"We zijn erg blij dat de provincie de taken van het Rijk op dit punt kan overnemen", aldus gedeputeerde Marnix Norder (verkeer & vervoer). "Juist een regionale aanpak werkt en het sluit goed aan bij de doelstellingen van GS om het autogebruik waar mogelijk terug te dringen. Dat is goed voor bereikbaarheid en milieu. GS zullen het Werkplan Vervoermanagement 2000+ morgen voorleggen aan de statencommissie voor Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Verkeer, Vervoer en Economische Aangelegenheden.

Deel: ' Zuid-Holland zet zich in voor terugdringen autogebruik '
Lees ook