Provincie Zuid-Holland


06-07-1999
'Werken aan Werk' succesvol


Het Zuid-Hollandse project "Werken aan Werk" is succesvol gebleken. In 1995 startte het project met als doel de regionale economie te stimuleren en zo werkgelegenheid te behouden en te creëren. In verschillende regio's zijn publieke en private partijen bij elkaar gebracht om vanuit een lokale en praktische invalshoek naar wegen te zoeken om de economische structuur te versterken. Vijf pilots - o.a. in Boskoop, Gorinchem en de Dordrecht- hebben aangetoond dat die aanpak meer dan bevredigend werkt en banen behoudt én oplevert. De werkwijze zal daarom op meer provinciale werkterreinen worden gevolgd.

Boskoop
De boomteelt is in Boskoop met een productiewaarde van 300 miljoen gulden per jaar van cruciaal belang voor de werkgelegenheid in de regio. De positie van dit bomenteeltcomplex staat echter onder druk, terwijlde handel in boomteelt producten met bijna de helft is teruggelopen. Om de economie in het gebied op een duurzame wijze versterken -en werk te behouden- heeft de provincie alle betrokken partijen (bedrijfsleven, vier gemeenten en de Ministeries van Landbouw, Natuur beheer en Visserij en Economische Zaken) bij elkaar gebracht. Gezamenlijk is een actieprogramma opgesteld dat nu wordt uitgevoerd. Het programma stimuleert niet aleen de boomteeltsector, maar ondersteunt ook de ontwikkeling van toeristische recreatieve mogelijkheden in het gebied. Verder wordt via de pilot gewerkt aan een gunstig woon- en leefklimaat en aan de juiste randvoorwaarden (zoals verbetering van de ontsluiting) zodat kansrijke lokale activiteiten zich goed kunnen ontwikkelen.

Gorinchem
De pilot in Gorinchem is gericht op het revitaliseren van een verouderd bedrijfsterrein aan de Schelluinsestraat. Zo wordt het gebied op een andere manier ingedeeld, komt er een betere weg en parkeervoorzieningen. Ook wordt er een en (gescheiden) riolering aangelegd. Verder is de bodemkwaliteit geïnventariseerd om -als dat nodig is- de verontreinigde bodem te saneren. Kortgeleden is gestart met de uitvoering van het project, waar de provincie zo'n 1,3 miljoen gulden aan bijdraagt.

dordsche kil
Uit onderzoek blijkt dat de regio Drechsteden een groeiend tekort kent aan beschikbare bedrijfsterrein. De feitelijke ontwikkeling van het bedrijfsterrein Dordtse Kil III in Dordrecht start dit jaar. Het beschikbaar komende areaal van zo'n 70 ha netto is goed voor zon 4000 arbeidsplaatsen. Hierdoor ontstaat ook ruimte voor bedrijven die in het stedelijk gebied uit hun jasje zijn gegroeid. Met alle betrokken partijen in de regio is de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechsteden opgericht, die primair verantwoordelijk is voor de verdere ontwikkeling van het terrein. Aan deze ontwikkelingsmaatschappij heeft de provincie zo'n 2,5 miljoen gulden bijgedragen.

Deel: ' Zuid-Hollandse project 'Werken aan Werk' succesvol '
Lees ook