Provincie Limburg

Zuidhollandse glastuinders welkom in limburg


145/99

Maastricht, 2 september 1999

ZUIDHOLLANDSE GLASTUINDERS WELKOM IN LIMBURG

Glastuinders uit het Westland die hun bedrijf moeten verplaatsen kunnen al direct terecht in Limburg. In het plangebied Californië bij Grubbenvorst is daarvoor op dit moment al 60 ha. geschikt glastuinbouwgebied beschikbaar. Op termijn kan het totale Limburgse aanbod nog aanzienlijk verder oplopen tot zo'n 300 ha.

"Naast de noodzakelijke mogelijkheden in het Westen van het land heeft Limburg een kwalitatief uitstekend aanbod dat direct beschikbaar is: de infrastructuur is er, de bestemmingsplannen liggen klaar en er is ruimte. Wie een stuk grond koopt, kan z¢ aan de slag", aldus gedeputeerde G.Driessen. Vestiging in Noord-Limburg is aantrekkelijk voor glastuinders vanwege de nabijheid van het Roergebied als belangrijke afzetmarkt, de goede infrastructuur, de aanwezigheid van veel 'ketenfaciliteiten' (dienstverleners, veiling, exporteurs en verwerkende industrie) en goede opleidingsmogelijkheden voor deze sector.

Voor de hand
De kwaliteit van het Limburgse aanbod wordt ook onderschreven door voorzitter F.Hoogervorst van LTO Glastuinbouw, de belangenorganisatie van de sector. Noord-Limburgse locaties scoren het hoogst als het gaat om de logistieke kwaliteiten, blijkt ook uit een onderzoek dat het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft laten uitvoeren. Bovendien zijn er initiatieven om de functie van de ZON-veiling op het gebied van bloemen en sierteelt verder te versterken.
Het verplaatsen van tuinbouwbedrijven uit het Westland is al langer aan de orde. Bij een recent werkbezoek van minister Brinkhorst aan Limburg heeft hij dit onderwerp ook besproken met Gedeputeerde Staten. GS hebben toen ook al toegezegd dat Zuidhollandse glastuinders hier direct al welkom zijn. "Zeker nu Brabant ervoor heeft gekozen om de Brabantse locatie in te zetten voor eigen bedrijven ligt overloop naar Limburg voor de hand", zegt gedeputeerde Driessen.

Verdere groei
Naast het gebied Californië dat nu al beschikbaar is bij Grubbenvorst, direct bij de veiling ZON, zijn er meerdere locaties in Noord- en Midden Limburg, waarvoor in opdracht van de Provincie Limburg begonnen is met het opstellen van een milieueffectrapportage (MER) voor de glastuinbouw. Het gaat daarbij om de locaties Siberië bij Venlo en Helden. Naast het MER-onderzoek loopt er inmiddels een studie naar economische aspecten van verdere groei van de glastuinbouw in Noord-Limburg.
Afhankelijk van de uitkomsten van beide onderzoeken kunnen de nieuwe terreinen vanaf het voorjaar van 2001 beschikbaar komen als projectvestigingsgebied voor de glastuinbouw.

Milieuvriendelijk
Voor alle nieuwe glastuinbouwgebieden geldt dat bedrijven gebruik zullen maken van milieuvriendelijke technieken op het gebied van energievoorziening en waterhuishouding. Daarbij gaat het om gesloten kringlopen voor giet- en afvalwater, 'E-water' (een apart distributiesysteem voor sproeiwater dat niet van drinkwaterkwaliteit hoeft te zijn), warmtekrachtkoppeling en de koppeling van afvalverwerking en energievoorziening.

Deel: ' Zuidhollandse glastuinders welkom in Limburg '
Lees ook