Provincie Friesland

Persberichten

Zwemwater in Fryslân goed

In de zomermaanden controleert de provincie de kwaliteit van het zwemwater bij zon 50 zwemplaatsen in meren, plassen, het IJsselmeer en de Noordzee. Bij deze controles wordt gelet op de bacteriologische gesteldheid, de helderheid, zuurgraad en temperatuur van het water. Uit de laatste onderzoeken van 5 en 13 juli jl. is gebleken dat de waterkwaliteit overal aan de wettelijke eisen voldoet. Het zwemwater in Fryslân is dus overal goed.

Algen
Door de gunstige watertemperatuur en de hoeveelheid zonlicht kunnen algen optimaal groeien in het oppervlaktewater. Over het algemeen ondervindt de zwemmer hiervan alleen maar hinder omdat het water troebeler wordt. Alleen de blauwalgen kunnen gifstoffen produceren. Hierdoor kan huiduitslag en/of maag-/darmklachten bij de zwemmer ontstaan. Ga om deze reden nooit in drijflagen van algen zwemmen (vettige groene laag).

Botulisme
Naarmate de watertemperatuur stijgt neemt ook de kans op botulisme toe. Deze voor watervogels dodelijke ziekte, wordt veroorzaakt door de Clostridium-bacterie. Vrijwel altijd gaat het om botulisme type C, die niet schadelijk is voor mensen. Tot nu toe zijn er weinig botulisme-slachtoffers onder watervogels aangetroffen in Fryslân. Meldingen van dode watervogels in het water kunnen doorgebeld worden op nummer 058 212 24 22 (het Milieualarmnummer van Fryslân).

Legionella
Er zijn de afgelopen weken veel vragen gesteld over het voorkomen van Legionella in oppervlaktewater. Deze bacterie komt overal in oppervlaktewater voor, echter in zeer lage aantallen. Bovendien vindt besmetting met deze bacterie plaats via verneveling van water (bijv. douchen). Het besmettingsgevaar bij zwemmen in oppervlaktewater is dus zeer gering.

Informatie
Voor actuele informatie over zwemwater zijn er de zwemwatertelefoon (058 292 56 50), teletekstpagina 725 (NOS) en de zwemwatersite van de provincie Fryslân

Daarnaast geeft de provincie de folder veilig zwemmen in open water uit waarin een overzicht van alle (gecontroleerde) zwemplaatsen staat. Deze folder is verkrijgbaar bij de meeste VVV-kantoren, bibliotheken en het Informatiecentrum van de provincie Fryslân (058 292 55 24).

Tenslotte nog enkele zwemmertips:

- zwem nooit in drijflagen van algen

- zwem niet in jachthavens of in de nabijheid van bruggen, sluizen en vaargeulen

- ga niet zwemmen als het water vervuild is met afval, olie, dode eenden of vissen

- duik nooit in troebel water waarvan u de diepte niet weet.

Nummer: 147
Datum: 14 juli 1999

Deel: ' Zwemwater in Fryslân goed '
Lees ook