Gemeente Zwijndrecht

Zwijndrecht kiest voor kwaliteit en samenhang

De gemeenteraad heeft tijdens de behandeling van de voorjaarsnota op donderdag 11 juli jongstleden een aantal belangrijke besluiten genomen, die garant staan voor de omslag naar een dynamische en eigentijdse, vitale stad.

Onze gemeente wil stappen zetten die de stedelijke en sociale structuur een belangrijke impuls moeten geven. Het doel van deze plannen is Zwijndrecht zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor inwoners en bedrijven. De bestedingsvoorstellen in de voorjaarsnota betreffen het totale project stadscentrum, het gemeentehuis en het Lokaal Onderwijs Centrum (LOC).

Visie op het stadscentrum
Het creren van een herkenbaar en aantrekkelijk stadscentrum staat hoog op de prioriteitenlijst. In mei 2001 stelde
de raad de visie op het stadscentrum vast. De visie gaat uit van vier knooppunten die door aantrekkelijke routes met elkaar worden verbonden: het bestuurlijk knooppunt, het cultureel knooppunt, het knooppunt `historie en horeca' en winkelcentrum Walburg.

Deze visie omhelst de deelprojecten gemeentehuis, project Onderdijkserijweg en het Multifunctioneel Centrum.

Gemeentehuis
De huidige huisvesting is ongeschikt voor een goede dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Bovendien is het
huidige gemeentehuis voor het ambtelijk apparaat te klein. Om de dienstverlening aan inwoners en bedrijven een impuls te geven is het noodzakelijk dat het gemeentehuis een kwaliteitsslag maakt. Een aantrekkelijk, open en transparant gemeentehuis kan zorgen voor meer betrokkenheid van bewoners bij de lokale politiek.

Het gemeentehuis levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het bestuurlijk knooppunt.

Project Onderdijkserijweg
Het project omvat het gebied tussen de Burgemeester de Brunelaan, Onderdijkserijweg, Julianastraat, J.W. Frisostraat en Emmastraat. De herinrichting van de Emmastraat in combinatie met het dijkpark vormt de `Groene Loper' en is een cruciale verbinding tussen het bestuurlijke en het culturele knooppunt. Met de herstructurering van dit gebied wil de gemeente een aantrekkelijk woonmilieu creren in het centrumgebied van Zwijndrecht. Inmiddels is door middel van actieve bewonersparticipatie een ontwerp tot stand gekomen. De wens vanuit bewoners om dit project te realiseren is groot.

Multifunctioneel Centrum
In de visie stadscentrum krijgt het knooppunt, gelegen op het voormalig Euryzaterrein, op het snijpunt van de `Groene Loper' (Emmastraat) en het Balkon (de oever van de Oude Maas) een cultureel profiel.

Het multifunctioneel centrum zorgt voor een stimulans van het culturele leven op n aantrekkelijke plaats aan het water.

Lokaal Onderwijs Centrum
Het is de bedoeling dat het LOC het beste bundelt van het VMBO van het Develstein- en Walburgcollege en MBO/ educatie van het Da Vinci college met betrokkenheid en opleidingsbehoeften vanuit het bedrijfsleven. Door de samenwerking op n locatie ontstaan een breed onderwijsaanbod en opleidingsmogelijkheden die de leerlingen optimaal voorbereiden op de arbeidsmarkt.

De voorstellen vertonen inhoudelijk veel samenhang, waardoor ze ook een financile samenhang kennen. Het totaalbedrag voor het geheel van projecten bedraagt 69,2 miljoen.

Uit de eerdere reserveringen is al een bedrag van 20,7 miljoen beschikbaar. Daarnaast is de financile ruimte verantwoord om het resterende bedrag van 48,5 miljoen in te zetten voor de realisering van de voorstellen en de ontwikkeling van onze stad voort te zetten. Er blijkt dan ook voldoende weerstandsvermogen om onverwachte omstandigheden op te vangen.

Het is een investering in de toekomst van Zwijndrecht, waarbij we werken aan een ontwikkeling van een vitale stad.

Daarnaast zal een bedrag van 3 miljoen gereserveerd worden voor de raadsperiode 2003-2006. Dit bedrag stelt de
nieuwe raad in de gelegenheid om eigen beleidskeuzes te maken en prioriteiten te stellen.

Vinger aan de pols
De gemeenteraad heeft er op aangedrongen om gedurende het hele proces van uitvoering te blijven inzetten op het
waarborgen van twee belangrijke zaken, namelijk bewonersparticipatie en de financile consequenties. Voor alle
projecten geldt dat bewoners zo vroeg mogelijk bij de plannen moeten worden betrokken om te kunnen meedenken
en meepraten. Daarnaast is het belangrijk om steeds te streven naar een goede kwaliteit/prijs verhouding en zal dus
steeds opnieuw gekeken moeten worden of projecten goedkoper gerealiseerd kunnen worden of dat kostendragers
kunnen worden gevonden.

Onderzoek
De komende tijd zal worden gebruikt om onderzoek te doen naar een aantal zaken, namelijk de verkeersafwikkeling
binnen de gemeente, op welke plaatsen hoogbouw ontwikkeld kan worden en de parkeerproblematiek. Dit alles in
samenhang met de projecten die vallen binnen de visie stadscentrum. Ook zal steeds gekeken worden of de plannen
gefaseerd kunnen worden uitgevoerd. Dat betekent dat de plannen voor het gemeentehuis, het project Onderdijkserijweg
en het LOC als eerste zullen worden aangepakt en het multicultureel centrum, Walburg en de plannen Veerplein/Maasplein in een later stadium.

Deel: ' Zwijndrecht kiest voor kwaliteit en samenhang '
Lees ook