Gemeente Zwolle

Datum uitgave: 16-07-2002
Onderwerp: Onderwijs; Openbare orde en veiligheid
Plan van aanpak vastgesteld door college

Het college van B. en W. heeft het plan van aanpak ´Veiligheid rondom VMBO-Scholen´ (pilot) vastgesteld. Het plan is opgesteld in samenwerking met de VMBO-scholen, politie, Stadswacht en het Lyceum Uniformberoepen (ROC´s). Deze aanpak is een onderdeel van het Zwolse project ´De Veilige School´, waarin VMBO-scholen ook participeren.

Het plan pakt de problemen aan, die het grote aantal ´leerlingverplaatsingen´ tussen de verschillende VMBO-Scholen in Zwolle met zich meebrengt. Het onderwijzend personeel heeft moeite om te weten welke leerling wel en welke niet op het schoolplein thuishoort door deze ´leerlingenverplaatsingen´. Ook ontstaan rondom de scholen groepen jongeren, die onveilige gevoelens bij leerlingen en personeel tot gevolg heeft en criminaliteit met zich meebrengt. Het nu vastgestelde plan stelt voor verschillende maatregelen te nemen, zoals meer en beter toegerust toezicht rondom de scholen, jongeren uit de anonimiteit halen en verbeteringen aanbrengen in de context en omgeving van de scholen. Alle partners leveren een organisatorische of een financiële bijdrage aan het plan. Het plan gaat in het begin van het nieuwe schooljaar van start.

De VMBO-Scholen zijn georganiseerd in het zogenoemde ´Zwolse model´. Dit is een samenwerkingsvorm tussen de VMBO scholen, waarmee een zo breed mogelijk beroepsgericht onderwijsaanbod in stand wordt gehouden. De samenwerking biedt unieke mogelijkheden voor leerlingen, daar waar het gaat om de keuze van het beroepsgericht onderwijs. Gevolg is wel dat er grootscheepse leerlingverplaatsingen tussen de scholen nodig zijn. Het gaat om verplaatsingen van ongeveer 600 leerlingen per dag in de pauze tussen de middag. Dit aantal zal stijgen de komende jaren. Zij verplaatsen zich met bus, fiets of lopend. De gevolgen hiervan zijn als volgt:

1. Voor de betrokken scholen is het moeilijker geworden om te identificeren welke leerlingen er wel of niet op school horen. Het toezicht op de leerlingenstroom in en om de school is moeilijker geworden.

2. De heen en weer pendelende stroom leerlingen heeft een aanzuigende werking naar 'andere' leerlingen. Leerlingen weten bijvoorbeeld van elkaar wanneer men elkaar kan ontmoeten en wanneer de scholen uit gaan. Het pendelen van de leerlingen speelt zich voornamelijk in de middaguren af.

3. De groepsvorming rond de scholen heeft weer een aanzuigende werking op rondhangende jongeren die niet op de school zitten, daar eigenlijk ook niets te zoeken hebben en waar de scholen ook niet achter kunnen komen waar ze wel horen.

De rondhangende leerlingen en onbekende jongeren wekken onveiligheidsgevoelens op bij leerlingen en personeel. Soms wordt dit versterkt door dreigende taal en een dreigende houding. Van fysieke agressie is nog geen sprake. Aanvullend aan deze meer algemene probleemanalyse heeft het Lyceum Uniformberoepen op verzoek een risicoanalyse van de school en van de schoolomgevingen per school gemaakt. Deze risicoanalyses zijn verstrekt aan de scholen en besproken met de desbetreffende schoolleidingen.

Aanpak
De aanpak bestaat uit drie samenhangende initiatieven:
1. Meer en beter toegerust toezicht rondom de scholen
2. Jongeren uit de anonimiteit halen

3. Verbeteringen aanbrengen in de context en omgeving
Ten eerste worden de leerlingen van het Lyceum Uniformberoepen, die stage moeten lopen in het kader van hun opleiding, ingezet om toezicht te houden rondom de scholen. In de scholen en op de schoolpleinen worden zij begeleid door onderwijsondersteunend personeel. Dit personeel ontvangt op dit moment daar een passende opleiding voor. Voor de openbare ruimte rondom de school worden de stagiaires gekoppeld aan de stadswachten. De stadswachtorganisatie neemt de scholen in hun looproutes op. Ten tweede wordt bekeken of het mogelijk is de informatie over de overlastgevende groep jongeren binnen de huidige privacyregels beschikbaar te maken. Met name de jeugdagent die verbonden is aan de school kan hierin een rol spelen. Als laatste geeft het plan aan het onnodig criminaliseren van kattenkwaad of samenscholing niet is gewenst. Hierbij kunnen concrete maatregelen oplossingen bieden, daarom is een risicoanalyse uitgevoerd van elke school. De scholen kunnen zelf aan de hand van de aangeboden risicoanalyse actie ondernemen om de schoolomgeving veiliger te maken.

Vervolg
De hierboven genoemde oplossingen gaan omstreeks het begin van het schooljaar van start. Voor de korte termijn is de verwachting dat meer en beter toegerust toezicht in en rond de school en op het schoolplein de meeste overlast kan wegnemen. Dit is dan ook het spoor waar de meeste nadruk op licht bij de aanpak. Evaluatie hiervan in het voorjaar 2003 moet uitwijzen of deze maatregel voldoende is.

Bron: Communicatie Datum van 16-07-2002 tot 22-07-2002

Deel: ' Zwolle pakt veiligheid rondom VMBO-scholen aan '
Lees ook