Gemeente Zwolle

Zwolle zet duurzaam bouwen op de kaart

De Gemeente Zwolle streeft naar kwalitatieve groei voor de bestaande stad en het stedelijk welzijn. Deze missie vormt de basis voor het beleidsplan Duurzaam Bouwen dat de gemeente in de zomer van 2004 rond wil hebben.

Zwolle werkt aan de duurzame ontwikkeling van de Zwolse samenleving. Het toekomstige beleidsplan Duurzaam Bouwen is een van de instrumenten die vorm en inhoud moeten geven aan deze duurzame ontwikkeling. Duurzaam bouwen wil zeggen: Het op zodanige wijze bouwen en beheren van gebouwen en gebouwde omgeving dat de schade aan milieu in alle fasen, schaalniveaus en sectoren van het bouwproces zoveel mogelijk wordt beperkt. De definitie van duurzaam bouwen heeft betrekking op álle bouwsectoren, te weten woningbouw, utiliteitsbouw en Grond-, Weg- en Waterbouw. Er wordt geen verschil gemaakt tussen nieuwbouw en bestaande bouw.

Fysiek en milieu
Concreet betekent dit dat de Gemeente Zwolle in haar doen en laten op het gebied van duurzaam bouwen constant een afweging maakt tussen ecologische en ruimtelijke aspecten. De doelstelling van het beleidsplan Duurzaam Bouwen is daarom tweeledig:
Het plan streeft naar een duurzame fysieke leefomgeving van de inwoners van de Gemeente Zwolle
Het plan streeft naar een vermindering van de milieubelasting tijdens de realisatie-, gebruiks- en de sloopfase van de gebouwde omgeving

Duurzaam sinds 1997
Duurzaam bouwen is niet nieuw voor de Gemeente Zwolle. Sinds 1997 worden principes van duurzaam bouwen toegepast. Zo zijn bedrijventerreinen als Hessenpoort, Marslanden, Hanzeland en Spoolderwerk opgesteld aan de hand van nationale pakketten duurzaamheidsambities of duurzame maatregelen. In de woningbouw is onder meer gewerkt met infiltratie van regen- en oppervlaktewater en kavelverkoop met bosaanleg. Door het beleidsplan Duurzaam Bouwen wil de Gemeente Zwolle duurzaam bouwen vastleggen in kaders om bouwpartners te ondersteunen bij het realiseren van beoogde duurzaamheid in projecten. Er is een start gemaakt met het beleidsplan door een startnotitie die vandaag in het college van B&W is goedgekeurd.


---

Deel: ' Zwolle zet duurzaam bouwen op de kaart '


Lees ook