Vergoeding voetzorg diabetespatiënten in basisverzekering


Nederlandse Zorgautoriteit betrekt registerpodologen in beleidsregel preventieve voetzorg

MEPPEL, 20140707 -- Diabetespatiënten kunnen vanaf 1 januari 2015 terecht bij registerpodologen en podotherapeuten voor preventieve voetzorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorginstituut Nederland moedigen veldpartijen aan tot samenwerking in de uitvoering van de beleidsregel.

Geïndiceerde preventie
De nieuwe beleidsregel is nodig omdat met de bestaande ketenzorg niet alle diabetespatiënten werden bereikt. De beleidsregel is opgesteld in het kader van geïndiceerde preventie. Dat wil zeggen dat diabetespatiënten met een aantoonbaar verhoogd risico op diabetische voetulcera (moeilijk te genezen voetwonden) in aanmerking komen voor preventieve voetzorg.

Het verhoogd risico wordt bepaald aan de hand van zorgprofielen. De zorgprofielen zijn beschreven in de Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera. Vanaf zorgprofiel 2 wordt de voetzorg voor diabetespatiënten op grond van de beleidsregel vergoed vanuit de basisverzekering. Het jaarlijks gericht voetonderzoek dat geïndiceerd is voor patiënten met diabetes in zorgprofiel 1 is als extra bekostigde prestatie eveneens in de beleidsregel opgenomen. De beleidsregel geldt voor patiënten met diabetes mellitus type 1 en type 2.

Standpunt overheidsorganen
De NZa heeft in 2013 Stichting LOOP als vertegenwoordiger van registerpodologen gevraagd deel te nemen aan de besprekingen en haar visie en input te leveren voor de beleidsregel.

De definitieve tekst van de beleidsregel is zodanig opgesteld dat ruimte gecreëerd is voor participatie van registerpodologen naast podotherapeuten in de voetzorg voor diabetespatiënten. Het door de NZa ingenomen standpunt opent tevens de deur voor bredere participatie van registerpodologen in zorggroepen/ketenzorg.

De NZa, het Zorginstituut en ZN hebben LOOP aangemoedigd om op grond van de bevoegdheid en bekwaamheid van registerpodologen, met zorgverzekeraars het gesprek aan te gaan ten behoeve van contractering van de voetzorg voor diabetespatiënten.

De NZa en het Zorginstituut adviseren de veldpartijen podotherapeuten en registerpodologen, pedicures en paramedisch chiropodisten met elkaar in gesprek te blijven over de inhoud van de voetzorg. Zij hebben hierin gefaciliteerd door hen te betrekken en uit te nodigen om gezamenlijk overeenstemming te bereiken over de inhoud van de zorg zoals die beschreven wordt in de Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera. De NZa verwijst in de beleidsregel nadrukkelijk alleen zorginhoudelijk naar de inhoud van de zorg zoals die in zorgprofielen is beschreven en neemt daarmee afstand van ongewenste beperkingen bij de vraag door wie deze zorg geleverd gaat worden.

Belang van samenwerken
Goede samenwerking met alle betrokken professionals is in het belang van diabetespatiënten, ook buiten de gereguleerde ketenzorg.

Registerpodologen en podotherapeuten worden op grond van de beleidsregel als declarerend zorgaanbieders geacht verantwoordelijk te kunnen zijn voor het traject van geïndiceerde preventieve voetzorg, tot het moment dat naar de tweede lijn wordt verwezen. Zij zullen lokaal verhoogde druk (primaire oorzaak van voetulcera) voorkomen en verhelpen door onder andere schoenadviezen, beschermende maatregelen en biomechanische correcties van nadelige voetstanden.

Registerpodologen werken hierbij samen met gespecialiseerde pedicures. De kerncompetentie van pedicures en paramedisch chiropodisten is immers de instrumentele behandeling van de voet ter bestrijding van risico’s op (onderhuidse) voetulcera door huid- en nagelproblemen.

De beleidsregel is te vinden op de website van de NZa: www.nza.nl

Meer informatie over voetzorg bij diabetes is te vinden op de website van Stichting LOOP: www.loop.nl


Deel: ' Vergoeding voetzorg diabetespatiënten in basisverzekering '
Lees ook