Jezus van Nazareth was een 'Syriër'


- Kerstmis in het licht van het Nieuwe Christendom

AMSTERDAM, 20161223 -- "Het geschiedde in die dagen, dat van de keizer Augustus het bevel uitging, over heel de wereld een volkstelling te houden"; aldus bericht het Lucas-evangelie (2:1).

In hoofdstuk 1.1 van zijn boek De Jezusmysteriën - Rudolf Steiners evangeliënchronologie en de Christusprofetie van Zarathoestra over de oplossing van het door Rudolf Steiner als onderdeel van het Nieuwe Christendom en het Vijfde Evangelie al in 1910 bekendgemaakte geheim  van de twee Jezuskinderen, d.w.z. de Jezus uit het Mattheüs-evangelie en de Jezus uit het Lucas-evangelie schrijft Werner Greub het volgende: "Nu beschrijft echter ook Lucas een Jezusgeboorte. Men kan niet zeggen de Jezusgeboorte. Zijn beschrijvingen spreken op alle punten datgene tegen wat Mattheüs zegt. Lucas toont volledig andere verhoudingen. Herodes is allang dood. Van een kindermoord is geen sprake en de ouders van Jezus wonen in Nazareth, terwijl de ouders van Jezus, die Mattheüs beschrijft, in Bethlehem woonachtig waren." 

Dit betekent dus dat, hoewel van Joodse afkomst, de Lucas-Jezus zoals Lucas in diens stamboom aangeeft, geboren en getogen is in Syrië dat destijds een Romeinse provincie was. 

Over de kwestie van het leeftijdsverschil tussen deze beide Jezuskinderen en over het mysterie hoe ze tijdens het bezoek van de 12-jarige Lucas-Jezus aan de tempel in Jerusalem door een proces, dat theologisch/psychologisch bekend staat als metempsychose, zich tot een wezen verenigde, namelijk Jezus van Nazareth, en over hoe vervolgens 18 jaar later in hem het kosmische Christuswezen  neerdaalde bij de doop door Johannes in de Jordaan, waarvan Lucas (3:22) waarlijk in de vertaling van de wijlen Christengemeenschappriester H.A.P.J. Ogilvie  op basis van de oudste kerkvaders Justinus, Clemens en Origenes de woorden van God de Vader weergeeft: "Mijn Zoon zijt gij, Ik heb u heden verwekt." en dat in de theologie bekend staat als de doctrine van het  Adaptionisme - over de onthulling van al deze gebeurtenissen, c.a. geheimen moge men, naast de bronnen in het christologisch werk van Rudolf Steiner, het boek van Werner Greub nalezen, dat wegens ziekte en andere omstandigheden niet voor deze Kerst verschijnen kon, maar dat nu volledig als werkvertaling op de Willehalmblog De Jezusmysteriën is geplaatst en waarvan de uitgave nu voor Pasen is gepland. 

Dat overigens in de hele Christelijke wereld, zowel in de kerkgemeenschappen van het wesen als in het oosten, behalve natuurlijk de Christengemeenschap, de twee volledig verschillende geboorteverhalen van Lucas en Mattheüs, meer dan 100 jaar na de herontdekking dat het om twee verschillende Jesuskinderen gaat nog steeds tot één onbenullig mengverhaal zijn samengesmeed, bewijst bv. niet alleen het boek  Jezus van Nazareth - Proloog, de kinderjaren van de voormalige paus Josef Ratzinger, die zich in allerlei bochten wringt om de zgn. tegenstrijdigheden van de twee geboorteverhalen weg te moffelen, maar ook de decemberuitgave van Kerk in Mokkum, Blad voor Kerk, Cultuur en Samenleving  van de Protestante kerk in Amsterdam. Na een korte, onvolledige samenvatting van die tegenstellingen schrijft daarin Julia van Rijn in haar artikel "Waarom vieren we kerst?": "De traditie heeft beide verhalen tot een geheel gesmeed. Erg? Ach, het gaat uiteindelijk om de diepe betekenis die in de verhalen schuilt, over het licht dat schijnt in de nacht en over de hoop die oplicht als we het niet meer verwachten." Niet erg? Klaarblijkelijk ook in deze protestantse traditie niet, want de Bijbel is toch niet historisch op te vatten, maar slechts symbolisch, nietwaar? Helaas heeft dus Julia van Rijn de werkelijk diepe lading van die werkelijkheidsverhalen (nog) niet kunnen of willen vatten dat het hier gaat om de vereniging van de Zarathoestra-stroming via het wijsheidskind uit het Mattheüs-evangelie met de Buddha-stroming van het liefdeskind uit het Lucas-evangelie om daarmee binnen het Joodse volk het lichamelijke voertuig te bewerkstelligen voor de verwekking en incarnatie van Christus, de zoon van God, waardoor deze tot Godmens werd.

Tenslotte zij hier nog aangekondigd dat het een voornemen is om tijdens de heilige twaalf nachten vanaf Kerstmis tot Driekoningen achtereenvolgend de 12 deugden van de maandmeditaties uit het boek De Deugden - Krachten van het Nieuwe Christendom van Herbert Witzenmann met de illuminaties van Jan de Kok op deze blog en/of op Facebook te plaatsen. Op de blog De Deugden staat al mijn "Verantwoording en rekenschap" als uitgever om de ondertitel van dit boek Jaargetijden van de ziel te wijzigen naar Krachten van het Nieuwe Christendom. Daarin heb ik getracht uit te leggen dat, geïnspireerd door het Ten Geleide "Over het ontstaan van de Deugden" van de schrijver, de vereniging van de twee Jezusknapen in de tempel van Jerusalem het oerbeeld is van de geestelijke vereniging die kan ontstaan tussen twee mensen die in een diep deugdelijk gesprek een eenwording kunnen beleven. Dit is wat Rudolf Steiner "het sociale oerfenomeen" noemt, waarin de wijlen Amsterdamse hoogleraar Dieter Brüll in zijn boek De sociale impuls van de antroposofie de basis voor een nieuwe communicatiewetenschap ziet.


Deel: ' Jezus van Nazareth was een 'Syriër' '


Lees ook