Beschermende voorwaarden ongeboren kind nauwelijks gewaarborgd


Handtekeningenactie voor het Ongeboren Kind

'S-HERTOGENBOSCH, 20071217 -- Sinds 1984 is de Wet afbreking zwangerschap (Waz) in Nederland van kracht. De wetgever gaat er van uit, dat aan vrouwen die zich ten gevolge van een ongewenste zwangerschap in een noodsituatie bevinden, hulp moet worden verleend. En ziet daarbij de afbreking van ongeboren menselijk leven als een zo ernstige en ingrijpende maatregel, dat ze alleen kan worden aanvaard, indien de nood van de vrouw haar onontkoombaar maakt (Evaluatie Waz, p 28). In de praktijk echter mag de ongewenst zwangere moeder, naar eigen inzicht bepalen of zij in een noodsituatie verkeerd waarbij afbreking van ongeboren menselijk leven onontkoombaar is.

(Ministerie VWS Abortus Dossier, 28-4-06). Dit laatste gaat voorbij aan de wettelijke beschermende voorwaarden voor het ongeboren kind. Abortus wordt dus nog steeds gedoogd, net als voor 1984, het jaar waarin de Waz van kracht werd.

Volgens het jaarverslag 2005 van Casa (samenwerkingsverband abortusklinieken) werden zwangerschappen om de volgende redenen afgebroken: Nog niet toe aan een kind, 30%. Al voldoende kinderen, 20%. Geen of geen geschikte partner/afmaken opleiding/drukke baan/beperkt inkomen, 40%.
Volgens CBS was 13% ooit onbedoeld zwanger. (Reformatorisch Dagblad 22-4-06)

Was in deze gevallen het afbreken van ongeboren menselijk leven onontkoombaar?

Volgens de stichting van de Landelijke Campagne, Recht op Leven voor het Ongeboren Kind is door het grote stilzwijgen omtrent het ongeboren kind en het moederleed door abortus, de sleur van abortus, en het spraakgebruik, men spreekt van embryo of foetus of vrucht maar zelden van het ongeboren kind, zijn veel mensen vervreemd geraakt van de werkelijkheid van het ongeboren kind en abortus. En niet gehinderd door belemmeringen en overmand door de ongewenste zwangerschap geven veel moeders, maar ook de vaders, het leven van hun ongeboren kindje in handen van de aborteur. Hierdoor moeten elk jaar 33000 ongeboren kindjes hun leven geven.

Om uit deze impasse te geraken dienen allereerst de ongeboren kinderen, in onze gedachten- en gevoelswereld, weer te worden gezien als levende schepsels, mensen in wording en de bouwers van de toekomst. Dan gaat de verantwoordelijkheid tegenover het ongeboren kind leven en kunnen we beginnen met het afschaffen van abortus en de Wet afbreking zwangerschap (Waz).

Daarvoor hebben we ook uw handtekening nodig.

Voor meer informatie: de Stichting Referendum voor het Ongeboren Kind, www.referendumongeborenkind.nl
Postbus 2430 5202CK 's-Hertogenbosch, telefoon 073-6221622;
e-mail: info@referendumongeborenkind.nl

Met medewerking van de Stichting voor Recht Zonder Onderscheid te Heilig Land Stichting.


Deel: ' Beschermende voorwaarden ongeboren kind nauwelijks gewaarborgd '
Lees ook