Privatisering WGA, een must in Q1 2010


Niet ondernemende werkgevers in het eerste kwartaal 2010 zijn straks de dupe

TILBURG, 20091207 -- Het volgende vrijwillige moment om het WGA- risico privaat te gaan verzekeren is 1 juli 2010. Dit lijkt nog ver weg, maar de werkgever moet voor 1 april 2010 de Belastingdienst informeren. Wegon adviseert daarom de nu nog vrijwillige privatisering WGA in Q1 aandacht te geven en niet te wachten op de verplichte privatisering WGA. Aandachtspunten daarbij zijn:

Zoals het er nu naar uitziet, wordt de WGA per 1 januari 2011 geprivatiseerd en moet de werkgever verplicht op zoek naar een private verzekeraar voor het risico van de wettelijke WGA-uitkeringen. Tot die tijd kan het WGA- risico vrijwillig privaat verzekerd worden. Door niet te wachten op de verplichte privatisering kunnen veel werkgevers forse kosten besparen. Dit komt doordat de private verzekeringspremie in veel gevallen fors goedkoper kan zijn dan de UWV-premie.

Op het moment dat de overheid definitief besluit tot privatisering (zie voetnoot) zullen de bestaande WGA-ers en de dan aanwezige zieke werknemers van werkgevers die op dat moment nog in het publieke bestel zitten, naar verwachting niet door private verzekeraars worden overgenomen. Een `brandend huis' kan immers niet meer verzekerd worden tegen brandschade. Alle lopende WGA-uitkeringen zullen dan waarschijnlijk achterblijven bij het UWV. De kosten van deze uitkeringen, zullen naar verwachting, worden omgeslagen over alle werkgevers die tot het laatste moment bij het UWV verzekerd zijn gebleven. Naar verwachting zullen deze kosten in de vorm van een omslagpremie de werkgever het eerste jaar ongeveer 0,4% van de loonsom kosten. Voor een werkgever met een loonsom van euro 1.500.000, - is deze kostenpost voor het eerste jaar dus euro 6.000, -. Deze kostenpost zal zich, totdat de financiering van de achter gebleven WGA- uitkering is opgelost, een aantal jaren herhalen, zo stelt Arno Linkels van Wegon.

Wegon is o.a. gespecialiseerd in het inzichtelijk maken van de financile haalbaarheid privatisering WGA en kan de werkgever ondersteunen bij de voorbereiding verplichte privatisering WGA. Hiermee kan veel geld worden bespaard en toekomstige ergenis worden voorkomen.

Werkgevers krijgen vaak een onjuist of niet compleet advies rondom privatisering WGA. Zo hebben werkgevers met arbeidsongeschiktheidslasten en/of langdurige zieke werknemers vaak het predicaat `niet schoon' gekregen en werd hen geadviseerd geen gebruik te maken van de nu nog vrijwillige privatisering van de WGA. Ook bij het hebben van langdurige zieke werknemers is het vrijwillig privaat verzekeren van de WGA over het algemeen aantrekkelijk. Het hebben van een langdurige zieke werknemer wil niet altijd zeggen dat hij/zij een WGA- risico vormt. Om dit te kunnen beoordelen is echter wel een gespecialiseerd onderzoek noodzakelijk.

De kans dat de langdurige zieke werknemers straks nog steeds arbeidsongeschikt zijn is reel, maar ook dat er nieuwe (langdurige) zieke werknemers komen is denkbaar. Nu niets doen is dus straks pijn lijden.

De eigen risico drager WGA is verantwoordelijk voor de re-integratie van uitkeringsgerechtigden. Deze verantwoordelijkheid omvat tevens de uitvoering van een sanctiebeleid bij niet of onvoldoende nakomen van de re-integratie-inspanningen door de werknemer. Dit betekent dat werkgever een bezwaarprocedure dient in te richten. Omgekeerd geldt dat de werknemer zijn werkgever kan aanspreken op zijn verantwoordelijkheid op straffe van een verlenging van loondoorbetaling tot maximaal 1 jaar. De meeste verzekeraars hebben hiervoor een rechtsbijstanddekking in hun verzekeringsvoorwaarden opgenomen. Of dit in de praktijk werkt moet nog worden afgewacht en bovendien ontslaat dit de werkgever niet van de verplichting om ingeval van een klacht of bezwaar als bestuursorgaan op te treden. Hiervoor heeft Wegon met een aantal andere partijen de Stichting COBBE (Centraal Orgaan Bezwaar en Beroep Eigenrisocodragers)opgericht.

Wegon adviseert zieke werknemers na twee ziektejaren niet (standaard) te ontslaan. Er is vanuit de schadelastbeperking voldoende ruimte om de werknemer ook na twee ziektejaren nog te begeleiden. Dit geldt voornamelijk in de periode waarin een loongerelateerde uitkering geldt. De begeleiding is het makkelijkst te realiseren bij het aanhouden van een beperkt aangepast dienstverband.

Tot slot moet de werkgever zijn huidige contract met de arbo-dienst (laten) nazien. Vaak is het contract al een aantal jaren oud en niet aangepast aan de veranderde wetgeving. Om de gedeeltelijk arbeidsgeschikte (ex) werknemer ook na de twee ziektejaren optimaal te kunnen begeleiden, dient de arbo-overeenkomst te worden aangepast aan de privatisering van de WGA, waarmee uiteindelijk elke werkgever te maken krijgt.

Het begeleiden van zieke werknemers is door alle ingrijpende veranderingen en de toekomstige privatisering van de WGA een "vak" geworden. Een actieve opstelling en kennis van de sociale zekerheid is daarbij een must. Past de werkgever de huidige arbo-overeenkomst niet aan, dan kan hem dat duur komen te staan.

Voor meer informatie ga naar www.wegeon.nl

Voetnoot:

Ondanks dat het huidige kabinet in het coalitieakkoord het voornemen heeft opgenomen om de WGA volledig privaat te laten uitvoeren, heeft het Ministerie SZW begin 2008 besloten om eerst een evaluatie te houden en pas daarna te beslissen. Bovendien is nu nog niet duidelijk wat er bij een privatisering gaat gebeuren met de bestaande WGA lasten. Wordt er gekozen voor hetzelfde scenario als bij de afschaffing van de wet Pemba (Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen), dan is het aannemelijk dat alle bedrijven die juist bij het UWV zijn gebleven dan nog jarenlang een omslagpremie blijven betalen.

Wegon


Deel: ' Privatisering WGA, een must in Q1 2010 '
Lees ook