Mira Media: Vooral kwaliteit van diversiteitbeleid telt


Reactie op Trouw-artikel Televisie moet multicultureler

UTRECHT, 20061221 -- De publieke omroepen gaan programmamakers voorschrijven hoeveel multiculturele onderwerpen aan bod moeten komen en hoeveel gasten van niet-Nederlandse komaf moeten zijn. Mira Media juicht toe dat de omroepen maatregelen nemen, maar pleit voor een meer kwalitatieve benadering.

Mira Media is blij dat de publieke omroepen concrete actie ondernemen om het televisie-aanbod multicultureler te maken. Volgens directeur Ed Klute moet vooral aan de kwaliteit van het diversiteitbeleid worden gewerkt: `Diversiteitbeleid gaat niet alleen om aantallen, maar omvat ook andere aspecten, zoals het personeelsbeleid, communicatie met publieksgroepen en de uitstraling van een omroep. Een dergelijk beleid heeft draagvlak nodig onder programmamakers. Daarom is het afspreken van alleen quota niet genoeg.'

Mira Media herkent het beeld dat de Nederlandse televisie geen evenwichtige afspiegeling vormt van de samenleving. `De omroepen hebben de laatste jaren al wel stappen genomen om het aanbod diverser te maken', aldus Klute. `We zijn er nog lang niet. De omroepen zouden meer aandacht mogen hebben voor de diversiteit binnen etnische minderheden. Surinamers zie je regelmatig als presentatoren. Maar Turken, bijvoorbeeld, die zie je nauwelijks. En Marokkanen zijn wel vaak op tv, maar meestal als onderwerp, niet als presentator of deskundige.'

De organisatie stelde eerder dit jaar aan de Tweede Kamer voor om te komen tot prestatie-afspraken met de omroepen, waarin veel aandacht is voor de kwaliteit van het diversiteitbeleid. Een eenduidige monitoring-systematiek, met jaarlijkse rapportages, moet waarborgen dat de omroepen de afspraken nakomen. Deze rapportages aan het Commissariaat voor de Media zijn vooral bedoeld om de omroepen te helpen hun programmering verder te verbeteren.

Over Mira Media:
Mira Media is de landelijke organisatie die streeft naar gelijkwaardige deelname van etnisch culturele minderheden in de media en naar een medialandschap dat een afspiegeling is van de multiculturele samenleving.


Deel: ' Mira Media Vooral kwaliteit van diversiteitbeleid telt '
Lees ook