Inverko NV versterkt eigen vermogen naar € 4,7 miljoen


LEEK, 20140425 -- De Raad van Bestuur van Inverko NV maakt bekend dat over het eerste kwartaal 2014 een positief resultaat is geboekt van EBITDA € 302.000,- bij een omzet van € 7,4 miljoen waarbij de nog niet afgeronde overnames van Synaplast GMBH en Beutech kunststoffen BV proforma zijn meegenomen in het resultaat. Er heeft tevens een substantiële verbetering van het eigen vermogen plaatsgevonden naar € 4,7 miljoen. De eigenvermogensposities van Synaplast GMBH en Beutech Kunststoffen BV zijn in de berekening van het eigen vermogen niet meegenomen en zullen na afronding van de overname het eigen vermogen verder versterken.

Versterking financiële positie door emissie
In het eerste kwartaal heeft Inverko 5 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven, die onderhands werden geplaatst tegen € 0,25 per aandeel. De kaspositie en het eigen vermogen van Inverko is hierdoor met € 1.250.000,- versterkt. Het prospectus dat Inverko bij de AFM heeft ingediend, heeft ook betrekking op deze aandelen. Na goedkeuring van het prospectus zullen de aandelen in de notering worden opgenomen. 

Prognose boekjaar 2014
De Raad van Bestuur van Inverko NV voorziet voor 2014 een geprognosticeerde omzet van € 40 miljoen met een winst van € 1,5 miljoen EBITDA. Daarnaast verwacht het bestuur voor de komende jaren een verder groeiende omzet en een toenemende winst. Deze groei zal worden gerealiseerd door autonome groei en strategische overnames. Bij elke overname staat voorop dat deze een bijdrage moet leveren aan de winst per aandeel, versterking van het eigen vermogen en aan het concept ‘van afval tot eindproduct’. Op dit moment voert het bestuur van Inverko NV  gesprekken met diverse partijen om verder invulling te geven aan deze strategie.

Circulaire economie
Het concept van ‘afval tot eindproduct’ past geheel in de nieuwe circulaire economie waarbij afval niet wordt gestort of verbrand maar ingezet wordt voor nieuwe producten.  Zo zal Inverko binnenkort een nieuw concept uitrollen waarvoor reeds contracten zijn, en worden gesloten, met gemeenten en grote afvalinzamelaars voor de toelevering van huishoudelijk kunststof afval. Dit afval wordt bij Inverko Compounding  gerecycled tot nieuwe grondstoffen die vervolgens, onder andere   bij de aangekondigde overname Beutech kunststoffen worden verwerkt tot  nieuwe eindproducten. Dit zijn bijvoorbeeld producten die gemeenten  zelf weer kunnen inzetten zoals straatkolken, putten, buizen, kliko’s en lantaarnpalen. Zo krijgen de gemeenten via het principe van ‘afval tot  eindproduct’  hun afval gerecycled weer terug in de vorm van een nieuw product. 

Einde persbericht 

Zie het persbericht in pdf-formaat.


Deel: ' Inverko NV versterkt eigen vermogen naar € 4,7 miljoen '
Lees ook