Sialtech als eerste gecertificeerd voor mechanische grondboringen


HOUTEN, 20100714 -- Vanaf 1 januari 2011 mogen bepaalde typen mechanische boringen alleen nog worden uitgevoerd door daarvoor erkende bedrijven. Deze eis is opgenomen in de Regeling Bodemkwaliteit die hoort bij het Besluit Bodemkwaliteit. Om een erkenning aan te kunnen vragen moet een bedrijf eerst gecertificeerd zijn op grond van BRL 2100 van SIKB. Sialtech heeft op 7 juli j.l. als eerste bedrijf in Nederland dit certificaat behaald.

In Nederland worden dagelijks vele grondboringen uitgevoerd voor diverse doeleinden. Het ongecontroleerd uitvoeren van deze boringen kan echter schade aanbrengen aan het milieu. Met de toegenomen vraag naar diepe boringen voor onder meer de aanleg van systemen voor Warmte Koude Opslag (WKO), is het aantal bedrijven dat zich op deze markt begeeft de afgelopen jaren fors toegenomen. Om milieuschade door ondeskundig handelen te voorkomen, heeft de overheid besloten deze activiteit aan regels te binden. Alleen bedrijven die aantoonbaar over de benodigde expertise beschikken en die de kwaliteit van de werkzaamheden hebben geborgd met een set van adequate werkafspraken, mogen in het vervolg deze werkzaamheden verrichten. De exacte eisen waaraan deze bedrijven moeten voldoen zijn neergelegd in BRL SIKB 2100 en het bijbehorende protocol 2101. De erkenning wordt afgegeven door de taakgroep Bodem+ van het AgentschapNL.

De erkenning is verplicht voor mechanische boringen ten behoeve van milieuhyginisch bodemonderzoek, het plaatsen van bodemwarmtewisselaars, het onttrekken en infiltreren van grondwater en proef- of verkenningsboringen. Bij afgifte van vergunningen en goedkeuring van bodemonderzoeken controleert het bevoegd gezag of de uitvoerende organisatie is erkend.

Boorbedrijven die mechanische boringen uitvoeren ten behoeve van milieuhyginisch bodemonderzoek moeten naast de certificering op basis van de BRL SIKB 2100 ook beschikken over een certificering op basis van de BRL SIKB 2000. De onder de BRL 2100 erkende boormeesters moeten in dat geval ook persoonlijk zijn erkend als ervaren veldwerkers zoals bedoeld in de BRL SIKB 2000.

BRL SIKB 2100 en het bijbehorende protocol zijn op 17 juni j.l. vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen van SIKB. Sialtech, een veldwerkbedrijf met vestigingen in Houten, Maastricht en Assen, is marktleider op het gebied van geotechnisch en milieukundig bodemonderzoek. In de vijftien jaar van haar bestaan heeft het bedrijf heel veel ervaring opgedaan met mechanische boringen volgens alle mogelijke technieken (avegaar-, zuig-, puls- en kernboringen, sonische boringen). Het is dankzij deze ervaring dat Sialtech zo snel, amper drie weken na de vaststelling van de BRL, al gecertificeerd kon worden.


Deel: ' Sialtech als eerste gecertificeerd voor mechanische grondboringen '
Lees ook