Experts adviseren Staatssecretaris: pak deze 90 invasieve exoten aan


AMSTERDAM, 20150514 -- Op verzoek van staatssecretaris Sharon Dijksma (natuur) heeft een expertpanel een Top 90 samengesteld van uitheemse plant- en diersoorten die (mogelijk) schadelijk zijn voor de natuur in Nederland. Volgens de experts komen deze soorten in aanmerking voor een nationaal gecoördineerde aanpak. Het betreft zowel soorten die hier al wijdverbreid zijn, als soorten die nog (vrijwel) niet in Nederland voorkomen.Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Wilfred Reinhold, info@invasieve-exoten.nl, 06-2818 9691

Begin dit jaar is een EU-Verordening over invasieve uitheemse soorten in werking getreden. Op basis van die verordening zal binnen de EU een lijst worden opgesteld van soorten die van Europees belang zijn en door alle lidstaten moeten worden aangepakt. Die aanpak houdt in: preventie van de invoer, en eliminatie dan wel beheersing van gevestigde populaties.

Om bij de discussie over die EU-lijst goed voorbereid te zijn, hebben Nederlandse experts in opdracht van staatssecretaris Dijksma 152 invasieve exoten beoordeeld en ingedeeld in de categorieën hoog, matig en laag risico. Ook hebben ze per soort een schatting gedaan van de kosten van eliminatie en beheer. Tevens hebben ze gekeken naar de introductieroutes, waarbij de handel in huisdieren en aquarium- en vijverplanten de belangrijkste route bleek te zijn.

Resultaat van het werk van het expertpanel is onder meer een lijst van 90 soorten die volgens de experts in aanmerking komen voor een nationaal gecoördineerde aanpak, indien de soort niet op de EU-lijst wordt geplaatst.

Op de lijst staan diverse soorten die in Nederland wijdverbreid zijn zoals de rode Amerikaanse rivierkreeft, de Japanse oester,  de  halsbandparkiet, de muskusrat, de Amerikaanse vogelkers en de grote waternavel.  Er staan echter ook soorten op die hier (nog) slechts lokaal of helemaal niet voorkomen, waaronder de hottentotvijg, de indigostruik, de Siberische steur en de bruinkopdiksnavelmees.

Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform Stop invasieve exoten: “Het is goed om te zien dat er, acht jaar na het uitbrengen van de Beleidsnota invasieve exoten, een lijst is opgesteld met soorten die in het beleid prioriteit zouden moeten krijgen. Van deze lijst is tot nu toe slechts een handvol soorten daadwerkelijk aangepakt, waaronder de Amerikaanse brulkikker, de Pallas’ eekhoorn en de huiskraai. Op de grote waternavel na, mogen alle planten nog steeds worden ingevoerd, verhandeld en in de natuur worden uitgezet. Voor exotische waterplanten is een convenant opgesteld, dat slechts door enkele kwekers en handelaren is ondertekend en bovendien niet in rechte afdwingbaar is. En bijna alle dieren op de lijst mogen worden ingevoerd en verhandeld. Verder geldt voor dieren in het algemeen een uitzetverbod, maar een voorganger van de staatssecretaris heeft bepaald dat dat verbod niet geldt voor diverse soorten vissen, rivierkreeften en schelpdieren die in de Top 90 staan. Staatsecretaris Dijksma zal dus nog heel wat in gang moeten zetten om aan het advies uitvoering te geven.”


Deel: ' Experts adviseren Staatssecretaris pak deze 90 invasieve exoten aan '


Lees ook