Augeo tegen volledige meldplicht bij vermoedens van kindermishandeling


Eerst bestaande Meldcode goed invoeren

DRIEBERGEN-RIJSENBURG, 20151116 -- Augeo is geen voorstander van het invoeren van een volledige meldplicht voor professionals als zij een vermoeden hebben van kindermishandeling. Dat schrijft Augeo samen met de Kinderombudsman in een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij reageren op het voorstel van de Taskforce Kindermishandeling om een meldplicht in te voeren.

Augeo stelt voor de huidige meldcode nog een kans te geven door professionals, als artsen en leerkrachten, beter te trainen en het toezicht van inspecties te verscherpen. En voor specifieke gevallen een verplichting tot melden op te stellen, bijvoorbeeld als er een vermoeden is van strafbare feiten, als ouders ernstig verslaafd zijn of partnergeweld plegen. 

De Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling helpt professionals, zoals leerkrachten en huisartsen, goed te reageren bij signalen van mogelijk misbruik, verwaarlozing of geweld tegen kinderen. In de meldcode heeft de professional nu een keuze om, nadat hij met de ouders gesproken heeft, zelf hulp te organiseren voor het gezin óf zijn vermoeden te melden bij Veilig Thuis.

De Taskforce Kindermishandeling wil dat professionals worden verplicht om altijd een melding te doen bij Veilig Thuis op het moment dat zij na het gesprek met ouders kindermishandeling niet kunnen uitsluiten. Augeo vreest dat er dan veel gezinnen op het vizier komen waar ook Veilig Thuis kindermishandeling niet kan bevestigen. De kans dat er dan weinig gebeurt is groot waar gezinnen noch professionals mee geholpen zijn.

Augeo en de Kinderombudsman stellen vast dat de huidige meldcode goed werkt in beroepsgroepen waar training, goede criteria om te melden en inspectietoezicht zijn ingevoerd. In Nederland is dit het geval in ziekenhuizen.   

Augeo is met de Taskforce van mening dat de huidige meldcode in veel sectoren beter kan worden toegepast. Kindermishandeling blijft te vaak onopgemerkt en de veiligheid van mishandelde kinderen is onvoldoende gewaarborgd. Veel professionals zijn nog niet geschoold in het signaleren van kindermishandeling en het praten over zorgelijke opvoedsituaties met ouders.

Desondanks zijn Augeo en de Kinderombudsman geen voorstander van een meldplicht. Zij vinden dat de meldcode zoals hij nu is, duidelijker kan worden door op te stellen in welke gevallen in ieder geval wél moet worden gemeld. De huidige meldcode moet eerst goed worden geïmplementeerd, want daar schort het aan.

Daarnaast is de zorg voor kinderen die al slachtoffer zijn onvoldoende. Circa de helft van het aantal gemelde kinderen was al eerder bekend bij Veilig Thuis. Blijkbaar zijn we niet in staat deze kinderen de juiste hulp te bieden en veilig te houden. 


Deel: ' Augeo tegen volledige meldplicht bij vermoedens van kindermishandeling '
Lees ook