Nieuwe Amerikaanse Rekenkamerrapporten JSF


Toenemende risico's en kosten baren zorg

DEN HAAG, 20080312 -- Op 11 maart 2008 zijn twee nieuwe Amerikaanse Rekenkamer rapporten verschenen over de JSF. De conclusies zijn helaas niet zo gunstig: meer tijd en geld nodig voor ontwikkelfase; risico verdere vertragingen; verdubbeling kosten per vlieguur; en kostenschattingen niet inzichtelijk.

De JSFNIEUWS redactie geeft een samenvatting van het rapport op hoofdlijnen op haar website https://www.jsfnieuws.nl/. Eind deze week zal een uitgebreide analyse op deze website volgen. De hoofdconclusies moeten de politiek en beslissers in de JSF gemeenschap aan het denken zetten. Hier zal wat mee gedaan moeten worden om de groeiende kritiek het hoofd te bieden en om de JSF toch nog een mooi succes te maken.

Ontwikkelfase duurder en langer

Er is extra geld en tijd nodig om de ontwikkelingsfase af te ronden. Bovendien zijn er in de testfase aanwijzingen dat zaken uit de ontwikkelfase worden verschoven naar de volgende fase (de IOT&E testfase). Zoals een US Defensie official zegt in het rapport: "dan wordt de IOT&E fase niet operationeel voorbereiden en verifi?ren en valideren, maar meer ontdekken. Helaas is het vinden en oplossen van problemen in de IOT&E kostbaar, verstorend en vertragend". Dit argument zal wellicht naar voren komen bij de discussie binnenkort rond de aanschaf van de twee Nederlandse testtoestellen.

Schatting kosten per vlieguur verdubbeld

Feit is dat de belangrijke maatstaf van kosten per vlieguur nu voor het eerst hoger wordt geschat dan bij de F16. Dit kunnen we bij onze luchtmacht squadrons met zorg tegemoet zien, want dit kan minder ruimte geven in de toekomst om operationele uren te maken en andere investeringen te doen. Juist was voorzien dat de kosten per vlieguur van de JSF zouden dalen. Bij de JSF geldt dan nog wel "best value", maar laten we hopen dat het ook blijft "best price" . Want tevens gemeld wordt een US$ 23 miljard kostenstijging sinds het vorige rapport uit maart 2007. Kanttekening hierbij: laat ieder bedenken, dat dit oude feiten zijn, het betreft namelijk gegevens die vastgesteld zijn t/m december 2006. De gegevens over 2007 worden pas begin april bekend.

Productie en planning

Er worden op het gebied van productie van de JSF een aantal duidelijke vorderingen gemeld. Maar anderzijds zijn er zorgen over bepaalde ineffici?nte zaken en onbekendheden in het productieproces. Deze leiden tot vertragingen. Voorbeeld: De vleugelmontage van het, voor Nederland echt representatieve toestel, de F-35A CTOL lag eind 2007 negen maanden achter op schema, wat invloed heeft op de eerste vlucht ervan. Al met al nemen de zorgen over het tijdig beschikbaar komen van de JSF voor de Amerikaanse en NATO defensie toe. Dit houdt ook veiligheidsrisico's in voor de nationale defensie. Want anderzijds zijn oude toestellen (zoals F-16) minder inzetbaar en gaan uit dienst. Het Amerikaanse Ministerie van Defensie beaamt deze conclusie.

Kostenschattingen schieten tekort

Ernstige kritiek heeft de Amerikaanse Rekenkamer op de manier van kosten schatten, die in het JSF project worden gehanteerd. Letterlijk noemt het rapport: "Kostenberekeningen niet inzichtelijk, niet accuraat, en goed onderbouwd en niet geloofwaardig". In een lange bijlage wordt dit onderbouwd. De aanbeveling van de Rekenkamer is om volledige, onafhankelijke kostenberekeningen te maken volgens de hoogste standaards. Nieuws is hierbij, dat het Amerikaanse Ministerie van Defensie in een toegevoegde reactie aangeeft het hiermee eens te zijn en al in januari 2008 stappen te hebben gezet om hier aan te gaan werken.

Conclusie:

Geen goed nieuws vauit de Amerikaanse Rekenkamers. Vooral het risico van overlap in testen en productie is erg groot. Aan de andere kant: bedacht moet worden dat de JSF een van de meest complexe en technisch uitdagende projecten ooit is. Risico's in planning en kosten horen daar bij. Er is geen reden aan te nemen dat de JSF niet uiteindelijk een van de belangrijkste peilers van onze Westerse defensie zal worden.

Over JSF Nieuws

is een geheel onafhankelijk nieuwsmedium en streeft er naar om zonder enige binding met Defensie, politieke partij of bedrijf, zo objectief mogelijke berichtgeving te verzorgen over de JSF in het algemeen en de vervanging van de F16 voor de Nederlandse Luchtmacht in het bijzonder. Doel is (1) openheid van informatie in onze democratie;(2) koop bevorderen van het juiste materieel voor een goede defensie in de toekomst met (3) een evenwichtige en verantwoorde besteding van belastinggeld en (4) voorkomen dat aankoop van verkeerd materieel ten koste gaan van ons defensiepersoneel en onze nationale veiligheid na 2015.
JSFNIEUWS heeft actuele contacten met mensen en instanties uit defensie en industrie over de hele wereld en wil zich alleen baseren op verifieerbare feiten. Aangezien de meest interessante ontwikkelingen vaak over de grens plaatsvinden zal er veel gebruik worden gemaakt van - en gelinkt worden naar - Engelse publicaties. Tevens is het streven openbare bronnen van Tweede Kamer, Ministerie, Rekenkamer zo toegankelijk mogelijk te maken voor Pers, Publiek, Personeel defensie en Parlement. Er wordt gewerkt met diverse gastauteurs. De komende tijd zal het aantal achtergrond dossiers op JSFNIEUWS verder wordt uitgebreid.


Deel: ' Nieuwe Amerikaanse Rekenkamerrapporten JSF '
Lees ook