Zie ook:
GroenLinks: Onderwijs is Emancipatie
SP: Met dubbele wachtlijsten apartheid in basisonderwijs bestrijden
PvdD: Geen godsdienstdiscriminatie bij toelating bijzondere scholen
Trots op Nederland wil afschaffing van het bijzonder onderwijs


VVD: "Sluit slechte en/of radicaliserende islamitische scholen"


Antwoord van de VVD op vijf cruciale vragen over onderwijs en integratie

DEN HAAG, 20100325 -- Ayaan Hirsi Ali heeft in het programma Pauw en Witteman, donderdag 16 maart 2010, een pleidooi gehouden voor een verbod op islamitische scholen. De ideen van de politieke islam moeten volgens haar actief bestreden worden in plaats van genegeerd of getolereerd. "Zoals de heer Balkenende in 2002 zei, dat is een gevangenis van achterstand, van jihadisme en radicalisering", aldus Ayaan Hirsi Ali. Nieuwsbank vroeg de Tweede-Kamerfractie van de VVD naar haar standpunt hierover.

1. In hoeverre is de VVD het eens met Ayaan Hirsi Ali dat het islamitisch onderwijs een voedingsbodem is voor de radicaal politieke islam?

De situatie op sommige islamitische scholen is zorgelijk. Uit het laatste BVD-onderzoek (2003) bleek dat ruim 1/5 van de islamitische basisscholen in enige mate financi?le steun ontvangt van de radicaalislamitische organisatie Al Waqf al Islami en/of leden heeft in het schoolbestuur die banden hebben met radicaalislamitische organisaties. De VVD vindt daarom dat het noodzakelijk is om intensiever toe te zien op de kwaliteit van het onderwijs in islamitische scholen. Indien dit kwalitatief onvoldoende is of de Nederlandse rechtsorde materieel wordt tegengewerkt, moeten de scholen gesloten worden. De regering weigert dit echter en wil alleen de financiering van bijzondere scholen intrekken bij wanprestaties. Dat heeft nu juist, vooral bij islamitische scholen, geen zin. Zij kunnen vaak met externe financiering (soms uit radicale netwerken) blijven bestaan, met alle mogelijke gevolgen van dien. De VVD stelt daarom: sluit slechte en/of radicaliserende islamitische scholen!
Ook heeft de VVD voorgesteld in de wet op te nemen dat het onderwijs de integratie van minderheden niet mag belemmeren en nadrukkelijk uitgaat van de Nederlandse rechtsorde. Hiervoor was helaas geen meerderheid.

2. Welke rol moet het onderwijs volgens de VVD spelen bij de integratie van immigranten en hun kinderen in de Nederlandse samenleving?

Onderwijs is cruciaal voor integratie. Het geeft kinderen een gereedschapskist die nodig is om volwaardig mee te draaien in de Nederlandse maatschappij. Het leert ze een eigen mening vormen, geeft ze een basis aan kennis en taalvaardigheid mee en zorgt voor een startpositie op de arbeidsmarkt.
Helaas is er onder de groep niet-westerse allochtonen sprake van een achterstand in onderwijsprestaties. Hoewel er lichte verbeteringen te bespeuren zijn, vooral bij allochtone meisjes, is er nog steeds sprake van een aanzienlijke achterstand. Omgerekend in leerjaren hebben Turkse en Antilliaanse leerlingen in groep 8 bijvoorbeeld nog een taalachterstand van bijna twee?neenhalf jaar op autochtone niet-achterstandsleerlingen. Marokkaanse leerlingen lopen twee jaar achter. Ook de schooluitvalcijfers van deze groepen liggen hoger. De VVD vindt daarom dat de overheid streng moet toezien op de kwaliteit van onderwijs en naleving van de leerplicht. Het is onacceptabel als een hele generatie kinderen op achterstand wordt geplaatst door slecht onderwijs.
Uiteraard dragen immigranten zelf ook een belangrijke verantwoordelijkheid. Onderwijs heeft als hoofdtaak `kennisoverdracht' en kan niet alle maatschappelijke problemen op haar schouders nemen. Allochtone ouders moeten daarom meer worden aangesproken op hun opvoedingsverantwoordelijkheid. Van hen moet bijvoorbeeld worden verwacht dat zij hun kind de Nederlandse taal leren spreken, ze de ouderavonden bezoeken en optreden bij spijbelgedrag.

3. Is de VVD voor een grondwetswijziging zodat islamitische scholen verboden zouden kunnen worden?

De VVD wil islamitische scholen in het algemeen niet verbieden. De vrijheid van onderwijs, zoals vastgelegd in artikel 23 van de grondwet, geeft deze scholen hun bestaansrecht. Het geeft uitdrukking aan de idealen van pluriformiteit en eigen initiatief; dit echter wel onder de voorwaarde dat de islamitische scholen goed onderwijs verzorgen en zich aan de kernwaarden en regels van de Nederlandse rechtsstaat houden. De VVD wil een verruiming van de wettelijke mogelijkheden om, als (islamitische) scholen dit niet doen, ze te sluiten.

4. Is de VVD voorstander van inrichting van het onderwijs naar Frans model, godsdienstig neutraal onderwijs voor iedereen?

Nee, de VVD is voorstander van behoud van de vrijheid van onderwijs, als vastgelegd in artikel 23 van de Nederlandse grondwet. Wel is het zo dat de vrijheid van onderwijs helaas in toenemende mate wordt misbruikt door scholen die consequent slecht presteren. Ook zijn er scholen die de waarden van de Nederlandse rechtsstaat aan hun laars lappen; bijvoorbeeld door jongens en meisjes apart te zetten, homo's te discrimineren of leerlingen te weigeren vanwege hun achtergrond. De VVD wil dat deze scholen niet langer belastinggeld ontvangen en gesloten worden. Het recht van leerlingen op goed onderwijs, gaat boven het recht van volwassenen om slechte scholen te openen.

5. Wat is het standpunt van de VVD over de groeiende apartheid in het onderwijs tussen "witte" en "zwarte" scholen?

Het maakt in principe niet uit of een school zwart of wit is; het gaat erom of het een goede school is.
De VVD heeft keuzevrijheid van ouders en leerlingen hoog in het vaandel staan. Pogingen van gemeenten om "zwarte" en "witte" scholen te mengen door leerlingen een school toe te wijzen, zijn daarop een inbreuk. Scholen hoeven geen afspiegeling te zijn van de samenleving; als het onderwijs maar uitstekend is en leerlingen er in vrijheid kunnen opgroeien.

VVD-Tweede-Kamerfractie
www.vvd.nl


Deel: ' VVD "Sluit slechte en/of radicaliserende islamitische scholen" '
Lees ook