Zie ook Nieuwsbank Crowdfunding: https://www.nieuwsbank.nl/cf/2012/10/14/J001.htm

Begroting 2016 van gemeente Zwolle zwaar misleidend


Gemeentebestuur van Zwolle verzwijgt tekort over 2016 van 10,9 miljoen euro. Vermogen van gemeente Zwolle door jaarlijkse tekorten sterk afgenomen en schulden gestegen

ZWOLLE, 20151106 -- In de Begroting 2016 presenteert het gemeentebestuur van Zwolle een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van 4,4 miljoen euro. Onderzoek leert dat de begroting in werkelijkheid een nadelig saldo heeft van 10,9 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 15,3 miljoen euro. Ook de jaarrekeningen van de gemeente van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 2010-2014 een nadelig saldo van 51,4 miljoen euro. In werkelijkheid was er in deze periode een nadelig saldo van 66,9 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 15,5 miljoen euro.

Uit het begrotingsboekwerk is ook af te leiden dat over 2015 een nadelig saldo verwacht wordt van 31,7 miljoen euro. Met de vaststelling van de begroting 2016 zullen dus de verliezen over de periode 2010-2016 oplopen naar 109,5 miljoen euro. Het vermogen zal navenant afnemen en de schulden zullen navenant stijgen en daarmee ook de rentelasten.

De voor de zware boekhoudfraude gewaarschuwde gemeenteraad interesseert het totaal niet. Hetzelfde geldt voor de pers en de media.

Het vermogen (in jaarrekeningtaal: Eigen vermogen) van de gemeente Zwolle bedroeg per 01.01.2010 193 miljoen euro, per 31.12.2014 nog 126 miljoen euro, en zal na de verwachte en begrote verliezen van 2015 en 2016 (van tezamen 42 miljoen euro) per 31.12.2016 nog 84 miljoen bedragen, een afname in de periode 2010-2016 van 109 miljoen euro, oftewel een afname van bijna 60%. Uiteraard namen de schulden met hetzelfde bedrag toe en de rentelasten navenant.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Zwolle is te vinden op www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen "Dossier: Zwolle"

Meer informatie over de door registeraccountant drs. L.W.Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het (vm) NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam, de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl


Deel: ' Begroting 2016 van gemeente Zwolle zwaar misleidend '


Lees ook