Boekhoudfraude bij gemeenten schering en inslag


Waarover wij nog steeds niets vernamen in de pers en de media en wat dus door de pers en de media totaal wordt doodgezwegen: BOEKHOUDFRAUDE BIJ GEMEENTEN VAN ETTELIJKE MILJARDEN EURO'S

AMSTERDAM/ROTTERDAM/DEN HAAG/UTRECHT/EINDHOVEN, 20160711 -- Onderzoek van de jaarrekeningen van gemeenten van de recente jaren laat zien dat de meeste gemeentebesturen in de jaarrekeningen van hun gemeenten en in hun berichtgeving daarover, saldi van opbrengsten en kosten melden die niet overeenkomen met de werkelijke saldi. Gemeenteraden en belangstellende burgers en andere belanghebbenden en belangstellenden worden daardoor totaal op het verkeerde been gezet met alle gevolgen van dien. Het gaat om miljarden euro's.

  • Boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam opgelopen naar 3.980 miljoen (4,0 miljard) euro
  • Boekhoudfraude bij gemeente Rotterdam opgelopen naar 1.150 miljoen (1,2 miljard) euro
  • Boekhoudfraude bij gemeente De Haag opgelopen naar 638 miljoen (0,6 miljard) euro
  • Boekhoudfraude bij gemeente Utrecht opgelopen naar 544 miljoen (0,5 miljard) euro
  • Boekhoudfraude bij gemeente Eindhoven opgelopen naar 375 miljoen (0,4 miljard) euro

Boekhoudfraude bij gemeenten:
  • de betreffende gemeenteraden zijn hierover herhaaldelijk uitvoerig geïnformeerd, maar ondernemen geen enkele actie, integendeel
  • burgers worden door hun gemeentebesturen en gemeenteraden zwaar bedrogen
  • pers en media zijn hierover herhaaldelijk uitvoerig geïnformeerd, maar het onderwerp wordt totaal doodgezwegen
  • niemand wil er zijn vingers aan branden
Onderzoek van de jaarrekeningen van gemeenten van de recente jaren laat zien dat de meeste gemeentebesturen in de jaarrekeningen van hun gemeenten en in hun berichtgeving daarover, saldi van opbrengsten en kosten melden die niet overeenkomen met de werkelijke saldi. Vrijwel steeds worden hogere saldi, vaak veel hogere saldi, gemeld dan de werkelijke saldi. Vaak worden positieve saldi gemeld terwijl er in werkelijkheid sprake is van nadelige saldi, vaak grote nadelige saldi. Het omgekeerde komt ook voor, zij het sporadisch.

Door de (verzwegen) negatieve saldi van baten en lasten zijn verreweg de meeste gemeenten in de afgelopen tijd fors op hun vermogen ingeteerd. In totaal gaat het om miljarden euro's. De negatieve saldi van baten en lasten betekenen uiteraard een even grote toename van de schulden en een navenante stijging van de rentekosten.

Opvallend is ook dat bij al deze boekhoudfraude-jaarrekeningen desondanks goedkeurende accountantsverklaringen staan. Blijkbaar zijn de betreffende accountants niet in staat de boekhoudfraude te onderkennen, danwel: zij willen het niet onderkennen, bang om hun baan te verliezen, wat blijkens de praktijk geen irreële angst is.

Onderzoeksresultaten betreffende de vijf grootste gemeenten:
Amsterdam
Het gemeentebestuur van Amsterdam meldde in de jaarrekeningen over de periode 1998-2015 en in de berichtgeving daarover een voordelig saldo van 1.048 miljoen (1,0 miljard) euro. Onderzoek van de betreffende jaarrekeningen leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode maar liefst 5.028 miljoen (5,0 miljard) euro overhield. Boekhoudfraude dus van 3.980 miljoen (4,0 miljard) euro. (De boekhoudfraude bij Ahold toentertijd, waarvoor bestuurders strafrechtelijk gestraft werden, verbleekt er totaal bij).
Opvallend: De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in deze periode 2.649 miljoen euro, zo laten de jaarrekeningen, en daarmee het onderzoek daarnaar, eveneens zien. De conclusie is dus: de gemeente Amsterdam hield in de periode 1998-2015 meer over, zelfs beduidend meer, dan de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting. De inwoners van Amsterdam betaalden dus in deze jaren geheel onnodig Onroerendezaakbelasting! Opvallend is dat deze eenvoudige conclusie nooit (willens en wetens!) tot de volksvertegenwoordigers, i.c. de gemeenteraad(sleden), wilde doordringen, anders zou de gemeenteraad en zouden de gemeenteraadsleden ogenblikkelijk de terugbetaling geëist hebben van de onnodig opgelegde en geheven Onroerendezaakbelasting.

Rotterdam
Het gemeentebestuur van Rotterdam meldde in de jaarrekeningen over de periode 2007-2015 en in de berichtgeving daarover een voordelig saldo van 553 miljoen euro. Onderzoek van de betreffende jaarrekeningen leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een verlies leed van 597 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 1.150 miljoen euro.

Den Haag
Het gemeentebestuur van Den Haag meldde in de jaarrekeningen over de periode 2008-2015 en in de berichtgeving daarover een voordelig saldo van 249 miljoen euro. Onderzoek van de betreffende jaarrekeningen leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een verlies leed van 389 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 638 miljoen euro.

Utrecht
Het gemeentebestuur van Utrecht meldde in de jaarrekeningen over de periode 2008-2015 en in de berichtgeving daarover een voordelig saldo van 403 miljoen euro. Onderzoek van de betreffende jaarrekeningen leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een verlies leed van 141 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 544 miljoen euro.

Eindhoven
Het gemeentebestuur van Eindhoven meldde in de jaarrekeningen over de periode 2006-2015 en in de berichtgeving daarover een voordelig saldo van 37 miljoen euro. Onderzoek van de betreffende jaarrekeningen leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een verlies leed van 338 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 375 miljoen euro.

Etc., etc.

Onderzoek en onderzoeker; bevestigingen van onderzoeksresultaten:
Bovenstaande conclusies volgen uit onderzoek verricht door Registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang uitvoerig en diepgaande onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies. Zijn onderzoekresultaten zijn ronduit verbijsterend, getuige ook deze berichtgeving.

Heel veel meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten (per gemeente en provincie), en de bevestigingen daarvan, bijvoorbeeld door de Rekenkamer Amsterdam, de Rekenkamer Rotterdam en de Rekenkamer Dordrecht, door het (vm) NIVRA, de beroepsorganisatie van Registeraccountants, door de Raad van Tucht voor Accountants, en de rapportering aan de gemeenteraden van de betreffende gemeenten, is uitvoerig gedocumenteerd en gedetailleerd te vinden op www.leoverhoef.nl  Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag en ook in het bijzonder betreffende de bovengenoemde gemeenten:

Amsterdam: https://leoverhoef.nl/dossiers/amsterdam.html
Rotterdam: https://leoverhoef.nl/dossiers/rotterdam.html
Den Haag: https://leoverhoef.nl/dossiers/denhaag.html
Utrecht: https://leoverhoef.nl/dossiers/utrechtgem.html
Eindhoven: https://leoverhoef.nl/dossiers/eindhoven.html

Ook verbijsterend is het overzicht op www.leoverhoef.nl van gemeenten met "Griekse" jaarrekeningen, te zien onder https://leoverhoef.nl/lageresaldi.html

Meer informatie over de door Registeraccountant drs. L.W.Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en meer bevestigingen van de uitkomsten van zijn onderzoek, is eveneens uitvoerig te vinden op www.leoverhoef.nl  Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag.


Deel: ' Boekhoudfraude bij gemeenten schering en inslag '
Lees ook