'Jaarrekeningen gemeente Delft niet misleidend'


Met de uitvoering van de bezuinigingsvoorstellen blijft Delft financieel gezond

Delft, 20110705 -- 'Het bericht 'Jaarrekeningen gemeente Delft misleidend' roept een beeld op dat niet correct is', aldus een woordvoerder van de gemeente. De gemeente Delft maakt dan ook bezwaar tegen de vergelijking met Griekenland en hanteert de verslaggevingregels bij het opstellen van de jaarrekening zoals vastgesteld in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de regeling rond SiSa. 'Met de uitvoering van de bezuinigingsvoorstellen blijft Delft financieel gezond'.

De volledige toelichting van de gemeente Delft:

In uw bericht over de jaarrekening van Delft schrijft u dat de Delftse jaarrekening niet klopt. U neemt dat als waarheid aan en roept een beeld op dat niet correct is. Ik maak bezwaar tegen uw vergelijking met Griekenland. Uw bericht is waarschijnlijk gebaseerd op een brief van de heer Verhoef. U heeft ons niet gevraagd om toelichting of reactie. Die geven wij u graag.   Al vanaf 2003 ontvangt de gemeenteraad van Delft jaarlijks een brief van de heer Verhoef met een beoordeling van de jaarrekening. De strekking van de brieven is altijd hetzelfde en komt er op neer dat de jaarrekening van de gemeente Delft niet betrouwbaar is. Overigens verstuurt hij soortgelijke brieven aan veel meer gemeenten.

Uiteraard is de Delftse jaarrekening opgesteld volgens de vereisten van de verslaggevingregels (het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de regeling rond SiSa). De jaarrekening verschaft ook feitelijk het volgens die voorschriften vereiste beeld en inzicht. Dat in Delft volgens deze regels wordt gewerkt, moge blijken uit het feit dat door de accountant over de jaarrekening van de gemeente Delft voor alle jaren waarover dhr. Verhoef een beoordeling heeft gegeven, een goedkeurende verklaring voor de getrouwheid is afgegeven. Sinds de jaarrekening 2007 geldt dit ook voor de rechtmatigheid.

De heer Verhoef voert een soort kruistocht tegen de verslaglegging van gemeenten vanuit de overtuiging dat de jaarrekeningcijfers een verkeerde voorstelling van zaken geven. Dit lijkt vooral te worden veroorzaakt door een eigen interpretatie van voorschriften die niet wordt gedeeld door de accountant en de commissie voor het BBV. Of en in welke mate andere verslaggevingregels een beter inzicht verschaffen, is primair een vraagstuk van de wetgever. Tot op heden gelden de regels zoals vastgesteld in het BBV.

Uiteraard hanteert de gemeente deze verslaggevingregels bij het opstellen van de jaarrekening.

Het rekeningresultaat na bestemming van -/- € 7,696 miljoen is verwerkt in de balans per 31/12/2010 bij het Eigen  vermogen (zie Jaarrekening 2010, blz. 41). De toelichting op de financiële positie van de gemeente Delft is opgenomen in de Samenvatting: Het financiële resultaat op hoofdlijnen (zie Jaarverslag 2010, blz. 12) en in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement (zie Jaarverslag 2010, blz. 118).

Het college heeft wel aangegeven dat de financiële situatie van Delft niet rooskleurig is. Daarom moet de stad bezuinigen en kritisch kijken naar de uitgaven. Daarvoor hebben wij beleid gemaakt en voorstellen gedaan aan de raad. Die staan in de Kaderbrief 2011, die vandaag door de raad wordt behandeld. Stevige financiële maatregelen blijven nodig om Delft gezond te houden. De kaderbrief geeft de actuele stand van zaken in 2011, ook van de noodzakelijke bezuinigingen. Het college blijft waar nodig maatregelen nemen om de begroting ook in de toekomst sluitend te houden. "Met de uitvoering van de bezuinigingsvoorstellen blijft Delft financieel gezond", aldus wethouder Lucas Vokurka. Het gemeentebestuur bezuinigt niet alleen, maar gaat ook anders werken en blijft investeren in de stad. Als het college zijn plannen en ambities heeft uitgevoerd is Delft een levendige en sociale stad rond universiteit en kennisinstellingen. Initiatiefrijke mensen maken de stad Delft. Delft als aantrekkelijke stad, een centrumgemeente die goed is voor haar burgers en belangrijk is voor de regio. Een gemeente die uitgaat van het eigen vermogen en de eigen kracht van burger. Delftenaren die het nodig hebben kunnen op hun gemeentebestuur blijven rekenen. 


NB: De Nieuwsbank redactie daagt journalisten uit dit onderwerp verder uit te zoeken. Belangstellenden kunnen financieel bijdragen om de onafhankelijke journalistieke productie mede mogelijk te maken. Bel Nieuwsbank 030-2881286 of schrijf maak.de.komkommertijd.productief@nieuwsbank.nl

Deel: ' 'Jaarrekeningen gemeente Delft niet misleidend' '
Lees ook