Landschapsorganisaties blijven werken aan behoud landschap


Landschap zwaar onderbelicht in regeerakkoord

DE BILT, 20101001 -- De twaalf provinciale Landschappen en de provinciale organisaties voor landschapsbeheer maken zich zorgen over het Nederlandse landschap. Vooral nu het nieuwe kabinet minder verantwoordelijkheid neemt voor onze groene leefomgeving.

Een mooi landschap biedt vele voordelen, zoals gezondheid en ontspanning, een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven, plaats voor waterberging en energie uit biomassa. Een verwaarloosd en verstoord landschap doet niet alleen pijn aan de ogen, maar is ook schadelijk vanuit economisch, ecologisch en sociaal oogpunt. Natuur en landschap zijn van eminente waarde voor onze welvaart en ons welzijn. Zij zijn van groot belang bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken als vergrijzing, gezondheid, onthaasting en kwaliteit van leven.

Het landschap is zwaar onderbelicht in het regeerakkoord, stellen directeur Arno Willems van Landschapsbeheer Nederland en directeur Hank Bartelink van De12Landschappen. Het rijk gaat het stuur op de inrichting van het landelijk gebied uit handen geven. Meer wegen aanleggen betekent op veel plaatsen een extra aantasting voor het landschap. Lagere budgetten voor provincies, geen steun meer voor burgerorganisaties die zich met hart inzetten voor de leefomgeving, beperking van inspraakmogelijkheden, minder beschermende regels: deze maatregelen zullen direct en indirect leiden tot verdere aantasting, verschraling en versnippering van natuur en landschap. Het belonen van boeren om natuur en landschap te beheren is lovenswaardig, maar alleen mogelijk als de overheid de middelen van het Europese landbouwbeleid hiervoor ook doelgericht gaat inzetten.

Dit kabinet stelt een bondgenoot te willen zijn van de burger door te snijden in taken en subsidies en het geven van verantwoordelijkheid. Voor het herstel, behoud en beheer van het landschap, inclusief historische gebouwen, is echter geld nodig. Vanzelfsprekend zijn wij dus geen supporter van minder investeren in het landschap. Maar verantwoordelijkheid nemen voor het landschap zit in onze aard. We zullen ons daarom maximaal blijven inzetten om nog meer steun van het publiek, het bedrijfsleven en andere sponsoren te krijgen om het Nederlandse landschap mooier te maken en te houden.

De twaalf provinciale Landschappen en de provinciale organisaties voor Landschapsbeheer zijn met meer dan 700 professionals, 35.000 vrijwilligers en 310.000 begunstigers, stevig verankerd in elke regio. Deze organisaties zijn bereid om hun bijdrage aan het natuur- en landschapsbeleid te blijven leveren. Maar een meewerkende overheid die zich niet afzijdig houdt blijft nodig, juist om samen te zoeken naar de verbinding tussen ons landschap en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.


Deel: ' Landschapsorganisaties blijven werken aan behoud landschap '
Lees ook