CRvB: CIZ en BJZ indiceren in strijd met de wet


UTRECHT, 20140203 -- Ouders van een kind met een AWBZ-indicatie worden sinds 2009 geacht 1 uur zorg per dag voor eigen rekening te nemen. Belangenbehartiger.nl heeft een moeder bijgestaan die het met deze regel niet eens is. Na een jarenlange strijd heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een belangrijke uitspraak gedaan met als conclusie: CIZ en Bureau Jeugdzorg indiceren in strijd met de wet.

Kinderen met een beperking kunnen in aanmerking komen voor AWBZ-zorg. Het gaat dan alleen om de zorg die zij - vanwege hun handicap - nodig hebben, ook wel 'boven gebruikelijke zorg' genoemd. 

Sinds 1 januari 2009 staat er in de Beleidsregels dat kinderen niet meer de volledige 'boven gebruikelijke zorg' geïndiceerd krijgen, maar dat hiervan een uur per dag wordt afgetrokken. Deze beleidsregel wordt ook wel de 'eigen risicoregel' genoemd.

Belangenbehartiger.nl heeft eerder bij de Rechtbank Leeuwarden gesteld dat deze 'eigen risicoregel' in strijd is met de wet en zodoende niet mag worden toegepast. Belangenbehartiger.nl werd door de rechter in het gelijk gesteld, waarna het CIZ in hoger beroep is gegaan.

Tijdens het hoger beroep heeft Belangenbehartiger.nl nauw samengewerkt met mr. Matthijs Vermaat van ‘Van de Woude de Graaf Advocaten’. De CRvB - de hoogste bestuursrechter - heeft in een eerdere tussenuitspraak bepaald dat het CIZ de eigen risicoregel niet mag toepassen. Het CIZ bleef de ‘eigen risicoregel’ toepassen, omdat de uitspraak alleen voor indicaties uit het jaar 2010 zou gelden. 

De CRvB heeft in haar uitspraak van 22 januari 2014 (ECLI:NL:CRVB:2014:134) vastgesteld dat de wijze waarop BJZ en het CIZ de gebruikelijke zorg bij minderjarige kinderen vaststelt niet klopt en dat de eigen risicoregel - ook nà 2010 - niet toegepast had mogen worden. Hiermee is een einde gekomen aan een jarenlange juridische strijd.  

Uitspraak

Volgens de hoogste bestuursrechter heeft VWS - anders dan bij volwassenen - nooit onderzoek laten doen naar de zorgtijden voor kinderen zonder beperking en in de verschillende leeftijdscategorieën. Door het ontbreken van een dergelijk onderzoek,  is het moeilijk om de ‘gebruikelijke’ zorg  en daarmee ook de ‘boven gebruikelijke’ zorg voor kinderen met beperkingen vast te stellen.

De eigen risicoregel mag van de hoogste bestuursrechter in ieder geval niet meer worden toegepast, omdat deze te theoretisch en grofmazig is.

Onderzoek 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) doet er goed aan om de zorgtijden van ouders aan kinderen zonder beperking en in de verschillende leeftijdscategorieën, middels onafhankelijk wetenschappelijk  onderzoek vast te stellen.  

Bezwaar

Heeft het CIZ of BJZ de beleidsregel toch doorgevoerd en is de termijn om bezwaar aan te tekenen nog niet verstreken? Dan is het verstandig om meteen bezwaar te maken. Belangenbehartiger.nl kan u hierin adviseren.

Herindicatie

Als de termijn inmiddels is verstreken, terwijl de indicatie nog (lange tijd) doorloopt, dan kan u - op grond van veranderde omstandigheden - een herindicatie aanvragen. In de aanvraag moet u wel expliciet de uitspraak van de CRvB benoemen.

PAS OP!

Bij een herindicatie wordt de zorgbehoefte van uw kind aan de hand van dehuidigewet en regelgeving opnieuw onderzocht. Zelfs met het niet toepassen van de eigen risicoregel, kan het zijn dat de totale indicatie van uw zoon of dochter wordt verlaagd. Wij adviseren u om vooraf na te gaan of een herindicatie in uw situatie zinvol is.

Een voorbeeld. De aanspraak op de functie Kortdurend Verblijf is per 1 januari 2011 sterk aangescherpt. Als de indicatie van uw kind uit 2010 stamt, dan kan het zijn dat uw kind bij een herindicatie niet langer aanspraak maakt op de functie Kortdurend verblijf.

Meer informatie

Belangenbehartiger.nl heeft zich als juridische adviesbureau gespecialiseerd op het terrein van de AWBZ, Wmo en jeugdzorg. Belangenbehartiger kan u ondersteunen bij bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures. Kijk voor meer informatie op www.belangenbehartiger.nl .


Deel: ' CRvB CIZ en BJZ indiceren in strijd met de wet '
Lees ook